Tweede Kamer der Staten Generaal

29 november 2010

ChristenUnie draait bezuiniging regionaal OV terug

De ChristenUnie vindt het onverantwoord om in 2011 al bezuinigingen aan provincies op te leggen terwijl de dienstregelingen al geschreven zijn. Tweede Kamerlid Arie Slob: ,,Het kabinet moet eerst maar eens met een fatsoenlijke visie op de toekomst van het regionaal openbaar vervoer komen. Daar heeft de Kamer twee jaar geleden al om gevraagd. Minister Schultz van Haegen heeft vorige week nog aangegeven dat het woord reiziger weer met een hoofdletter R geschreven moet worden. Daar passen ongerichte bezuinigingen op het regionaal OV niet bij. De ChristenUnie zal daarom bij de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu met een amendement komen dat in ieder geval al op steun kan rekenen van PvdA, GroenLinks, D66 en SP.

AMENDEMENT

Verhoog artikel 39 begroting met 30 miljoen
Verlaag artikel 39 begroting met 30 miljoen
Verlaag infrafonds in totaal met 30 miljoen ten laste van artikel 12 (hoofdwegen)

De exploitatie van het regionaal openbaar vervoer is geregeld in meerjarige concessies. Desondanks is op basis van het regeerakkoord voor 2011 reeds 30 mln bezuiniging ingeboekt op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Van de BDU wordt circa 75% besteed aan de exploitatie van het regionale openbaar vervoer. Het inboeken van deze bezuiniging zal daarom niet zonder gevolgen zijn voor de dienstregeling terwijl er geen mogelijkheid meer is voor de regio's om hiervoor de wettelijke verplichte adviesronde met de consumentenorganisaties te doorlopen.

Het is nog niet bekend hoe de bezuiniging op de BDU wordt verdeeld over de regio's en is er nog geen inzicht in de cumulatieve effecten van de voorgenomen bezuinigingen op de BDU in relatie tot de verplichte openbare aanbesteding in de G3-stadsregio's. Dit is van belang omdat een groot deel van de BDU terecht komt in deze zelfde stadsregio's. De Kamer moet tevens nog de beleidsdoorlichting BDU ontvangen en de voorgenomen lange termijnvisie op het regionaal openbaar vervoer.

Dit amendement draait daarom de bezuiniging op de BDU voor het jaar 2011 terug. Dit biedt de regering de mogelijkheid om uiterlijk voorjaar 2011 met een voorstel te komen voor lange termijnfinanciering voor het regionale openbaar vervoer en hierover te overleggen met de decentrale overheden. Dekking wordt gevonden in een verlaging van het budget voor het infrafonds artikel 12 hoofdwegen welke kan worden bereikt door aanbestedingsmeevallers.

//////////////