Tweede Kamer der Staten Generaal

'Behoud recht op gezinsleven voor asielzoekers'

Bestraf artsen en dominees niet die illegalen helpen

De ChristenUnie is niet te spreken de aangekondigde kabinetsmaatregelen om gezinsmigratie te beperken. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Wat ik daarbij werkelijk niet begrijp is dat nareizende gezinsleden van asielzoekers, dus mensen die hebben moeten vluchten omdat ze hun leven niet meer zeker zijn, niet meer automatisch een asielstatus zullen krijgen, maar onder het reguliere beleid voor gezinsmigratie worden gebracht.' De ChristenUnie zal een motie indienen om dit te voorkomen.

Volgens de ChristenUnie werpt deze maatregel vooral drempels op voor kinderen om bij hun ouders te kunnen zijn, voor mannen en vrouwen om hun gezinsleven op te kunnen pakken. Volstrekt onduidelijk is welke winst daarmee wordt geboekt. Ook niet duidelijk is hoe zich dat verhoudt tot het recht op gezinshereniging en het recht op gezinsleven uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de EU-gezinsherenigingsrichtlijn. Voordewind: ,,Je kunt niet de regels die gelden voor reguliere gezinsmigratie ook van toepassing laten zijn op gezinsleden van asielzoekers. Zij hebben alles achter gelaten en zijn geen gelukszoekers.'

Strafbaarstelling illegaliteit
Het kabinet wil illegaliteit strafbaar stellen. De vraag is wat de gevolgen hiervan voor gemeenten, voor kerkelijke instellingen, voor burgers en artsen die hulp verlenen aan mensen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Worden deze mensen en instellingen medeplichtig aan het misdrijf illegaal verblijf? Voordewind: ,,Steun verlenen aan mensen in nood, ook al zijn ze illegaal, mag nooit strafbaar zijn. Daarnaast heb je het beroepsgeheim te respecteren van artsen en dominees die illegalen ter zijde staan. '

Onderzoek bedreigde asielzoekers
De ChristenUnie zal een voorstel doen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar bedreigingen en geweldplegingen in de asielzoekerscentra. Het COC registreerde 133 bedreigingen van homo's en stichting Gave 28 (doods)bedreigingen en geweldplegingen tegen christenen. Deze incidenten zijn niet bekend bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Voordewind: ,,Daarmee heeft het COA dus niet goed in beeld wat er voor spanningen onderling gaande zijn en kan men dus ook niet goed ingrijpen en conflicten voorkomen of afhandelen', aldus Voordewind die hierover Kamervragen stelde.

////////////////////////////////