Gemeente Cranendonck


Commissievergadering

Op dinsdag 30 november 2010 vindt er in ontmoetingscentrum de Smeltkroes een openbare commissievergadering plaats. Deze vergadering begint om 19.30 uur. De agenda en de stukken zijn ook te raadplegen via het raadsinformatiesysteem.


1. Opening

2. Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Spreekrecht

4 Portefeuille B. Meinema
4.1 Raadsvoorstel: Vaststellen van de beleidsnota Burgerparticipatie 4.2 LOG Chijnsgoed naar aanleiding van de raadsinformatiebrieven d.d. 6 oktober 2010

5 Portefeuille B. Manders
5.1 Raadsvoorstel: Vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2011 / raadsinformatiebrief betreffende Eindevaluatierapport afvalproef.
6 Portefeuille F. Strik
6.1 Raadsvoorstel: Instemmen met de nota Mantelzorgbeleid 2011 - 2014 6.2 Raadsvoorstel: Vaststellen van het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2009 - 2010
6.3 Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 2010 gemeente Cranendonck
7 Portefeuille P. Beerten
7.1 Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2011
7.2 Raadsvoorstel: Ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bouwkavel Bruine Akkers
7.3 Raadsvoorstel: Instemmen met het projectplan Inzet Bio-gelden Cranendonck in samenhang met 3 ruimtelijke ontwikkelingen aan de Toom
8 Stukken ter informatie
8.1 Raadsinformatiebrief d.d. 22 -10 - 2010 : Stand van zaken satellietvorming "Werkplein Valkenswaard"

9 Lijsten van toezeggingen

- Gemeenteraad

- Adviescommissie

10 Rondvraag

11 Sluiting