Gemeente Lopik

GEMEENTE LOPIK

Persgesprek 30 november 2010
Nadat het presidium de agenda heeft bepaald van de commissie- en raadsvergadering van de gemeente Lopik worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht via een persbericht en persgesprek.

P E R S B E R I C H T

Agendapunten commissie 30 november 2010 en raad 14 december 2010 Toekennen subsidie aan Voetbalvereniging Cabauw
Het college stelt de raad voor een subsidie van 53.707,12 te verstrekken aan Voetbalvereniging Cabauw voor de aan- en verbouw van kleedruimten en het subsidiebedrag te onttrekken aan de reserve Accommodatiefonds. Op basis van het Welzijnsprogramma 2010 kunnen verenigingen subsidie aanvragen uit het Accommodatiefonds. Voetbalvereniging Cabauw heeft een verzoek ingediend voor aan- en verbouw van kleedruimten. Dit vergt een investering van in totaal 161.121,36. Op basis van de regeling komt een derde van het investeringsbedrag in aanmerking voor subsidie.

Veiligheidsplan Lopik 2011
Het college stelt de raad voor het Veiligheidsplan 2011 vast te stellen en voor de uitvoering eenmalig een bedrag van 10.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. De gemeente heeft de regierol op het integraal veiligheidsbeleid. De gemeente Lopik vult deze regierol in door partners bij elkaar te brengen voor de aanpak van veiligheidsproblemen en treedt hierin coördinerend, stimulerend en faciliterend op. Het Integraal Veiligheidsplan 2008-2010 (IVP) loopt af. Voor 2011 is een jaarplan gemaakt, waarin lokale prioriteiten en doelstellingen zijn opgenomen. Dit plan richt zich op de sociale veiligheidsproblemen. Dat betekent naast de feitelijke criminaliteit en overlast, ook de veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid). Het Veiligheidsplan Lopik 2011 is afgestemd met de politie en Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard (SSL). De prioriteiten voor 2011 zijn in willekeurige volgorde: woninginbraken, diefstal uit auto's, verkeer Lekdijk, alcoholen drugsgebruik onder jongeren en jong volwassenen, jeugdoverlast, uitgaansoverlast en sociale (overlast)problematiek in wijken bij meerderjarigen en gezinnen. Uitvoering van het plan vergt inzet van formatie, een beroep op interne en externe partners en extra middelen.


1Nota Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Het college stelt de raad voor de nota Onderwijsachterstandenbeleid 20102014 vast te stellen. Voor 2011 wordt voorgesteld 104.861,- ter beschikking te stellen en voor 2012 tot en met 2014 108.001,-. Deze bedragen kunnen worden gedekt door (te verwachten) gelden van het Rijk. Het onderwijsachterstandenbeleid voor 2011 tot en met 2014 bouwt voort op het bestaande beleid en integreert de eisen van de nieuwe Wet Oke (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). De Wet Oke wijzigt de Wet Kinderopvang, de Wet op het Onderwijstoezicht en de Wet op het Primair Onderwijs. De nieuwe Wet Oke streeft ernaar om door harmonisatie van wet- en regelgeving van peuterspeelzaal en kinderopvang een kwaliteitsimpuls te geven aan het peuterspeelzaalwerk. Elke gemeente moet een 100% dekkend aanbod van voorschoolse educatie organiseren. Daarbij krijgen gemeenten de ruimte te doen wat goed is voor de lokale situatie. De toezicht en handhaving die nu onder regie van de gemeente plaatsvinden in de kinderopvang, moeten worden uitgebreid naar de peuterspeelzalen. De benodigde gelden worden verstrekt door het Rijk. Hierbij gaat het om 62.160,- kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk en 47.715,- aan te verwachten middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.


2e Bestuursrapportage 2010
Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de in de 2e bestuursrapportage 2010 gegeven voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2010 en deze bestuursrapportage vast te stellen inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen. Ook stelt het college de raad voor het resultaat ad 122.041,- toe te voegen aan de algemene reserve en kennis te nemen van de stand van zaken van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. In de 2e bestuursrapportage 2010 (Najaarsnota) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2010. Verder zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 opgenomen. Ook is een overzicht van de investeringskredieten toegevoegd, inclusief de stand van zaken van deze kredieten.Onderstaande agendapunten zijn door het presidium rechtstreeks op de agenda van de raad geplaatst en worden niet behandeld in de commissievergadering.

Agendapunten raad 14 december 2010
Handhavingsverordening
Het college stelt de raad voor de Handhavingsverordening vast te stellen. Zonder Handhavingsverordening kan de gemeente geen instrumenten inzetten voor een rechtmatige uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investering in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Voor al deze wetten is nu één Handhavingsverordening gemaakt.

Afstemmingsverordening
Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening vast te stellen. In de Afstemmingsverordening is de hoogte en duur bepaald van de verlaging van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Wanneer cliënten niet hebben voldaan aan hun verplichtingen genoemd in deze wetten, kan de gemeente besluiten de uitkering te verlagen.

Afstemmingsverordening WIJ 2010
Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening WIJ 2010 vast te stellen. Binnen de Wet investeren in jongeren (WIJ) geldt een stelsel van rechten en plichten. De gemeente is verplicht een werkleeraanbod en eventueel een inkomens-voorziening aan te bieden. De jongere moet zich te houden aan diverse verplichtingen. Worden deze verplichtingen geschonden, dan dient de inkomensvoorziening te worden verlaagd. De verlaging geschiedt conform de regels die in een gemeentelijke verordening moeten zijn vastgelegd. Hiervoor is de Afstemmingsverordening WIJ 2010 opgesteld.

Belastingverordeningen 2011
Het college stelt de raad voor de Belastingverordeningen 2011 vast te stellen. De belastingverordeningen 2011 bevatten acht verordeningen, te weten Lijkbezorgingsrechten, Precariorechten, Leges, Afvalstoffenheffing enreinigingsrechten, Hondenbelasting, Onroerende zaakbelastingen, Rioolheffing en Toeristenbelasting. Bij de vaststelling van de begroting 2011 op 2 november 2010 is een aantal besluiten genomen tot het wijzigen van belastingen en tarieven. Ook hebben enkele wijzigingen op grond van wetgeving en/of jurisprudentie plaatsgevonden. De Belastingverordeningen 2011 dienen daarmee in overeenstemming te worden gebracht. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2011, Precariorechten 2011 en Hondenbelasting 2011 zijn niet gewijzigd. De Legesverordening 2011 is aangepast. Het tarief van een huwelijk op vrijdag is gelijkgesteld met het tarief op zaterdag. Het tarief voor rijbewijzen is verhoogd. Op andere onderdelen is de verordening aangepast aan wettelijk voorgeschreven bedragen, zoals de tarieven voor reisdocumenten. De verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is aangepast, aangezien de kosten van afvalverwijdering dalen met circa 400.000,-. Hierdoor worden de tarieven met circa 28% verlaagd. In 2011 betaalt een huishouden van één persoon 139,10 en een huishouden van meer personen 208,70. De Onroerende Zaakbelastingen worden verhoogd. De herberekende percentages voor 2011 zijn voor de gebruikersbelasting 0,0962. Bij de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen is het percentage 0,1031. Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1195. De rioolheffing voor een gemiddeld huishouden wordt per 1 januari 2011 verhoogd met 8,5%. Dit vooruitlopend op en rekening houdend met het vast te stellen `brede rioolplan'. Er wordt verwacht dat nadere investeringen in het rioolstelsel noodzakelijk zijn. De heffing bestaat uit een vast en een variabel bedrag, dat afhankelijk is van het waterverbruik. Het vaste bedrag per eigendom wordt verhoogd naar 49,-. Het tarief voor elke volle eenheid van één kubieke meter afvalwater wordt 0,63. De verordening toeristenbelasting is per 1 januari 2011 tekstueel op onderdelen aangepast aan de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is geen besluit genomen om de toeristenbelasting te verhogen. Het tarief bedraagt 0,65 per overnachting. Lopende projecten in de gemeente Lopik, gerangschikt naar portefeuillehouder. Portefeuillehouder: Burgemeester R.G. Westerlaken-Loos: Algemene en bestuurlijke zaken, Intergemeentelijke samenwerking, Coördinatie beleid, Dualisme, Openbare orde en veiligheid, Buurtbemiddeling, Representatie, Communicatie, Personeel en organisatie, Burgerzaken, Dienstverlening, Gezondheidszorg en Economische Zaken. Daarnaast behartigt zij de projecten Lopik 2030 (strategische visieontwikkeling) en Ontwikkeling Klantcontactcentrum.Persgesprekken 2011
Het college heeft besloten de persgesprekken in 2011 te continueren. Tijdens deze gesprekken worden de agendapunten van de commissie- en raadsvergadering toegelicht alsmede de stand van zaken van projecten en actuele onderwerpen uit de portefeuilles van de collegeleden. De data voor 2011 zijn: · dinsdag 25 januari · dinsdag 8 februari · dinsdag 8 maart · dinsdag 5 april · dinsdag 3 mei · dinsdag 7 juni · dinsdag 23 augustus · dinsdag 6 september · dinsdag 4 oktober · dinsdag 29 november De persgesprekken starten om 13.30 uur en duren tot circa 14.30 uur.

Volg de gemeente Lopik op Twitter
Het college heeft besloten om nieuws- en persberichten ook via Twitter te publiceren. Hiermee verwacht de gemeente beter aan te sluiten op het mediagebruik van inwoners, die bijvoorbeeld niet via de gemeentepagina in Zenderstreeknieuws of de gemeentelijke website te bereiken zijn. Met ingang van 24 november 2010 is de officiële gemeentelijke Twitteraccount @GemLopik in gebruik genomen. Een ieder kan zich via http://twitter.com/@GemLopik aanmelden als volger en ontvangt daarna automatisch berichten (tweets) van de gemeente Lopik. Indien inwoners of andere geïnteresseerden willen reageren op de gemeentelijke tweets, dan kunnen zij een bericht sturen aan gemeente@lopik.nl

Bijpraatavond Uitweg
Het college nodigt alle inwoners van Uitweg uit voor een Bijpraatavond op dinsdag 7 december om 19.30 uur in Buurthuis Uitweg, Uitweg 6 te Lopikerkapel. Het college wil die avond samen met de ontwikkelaars met name de woningbouwplannen in Uitweg presenteren. De inrichting van het gebied, de situering van de woningen, sfeertekeningen van de woningen, richtprijzen en de nieuwe ontsluiting zullen aan de orde komen. Ook zal er gelegenheid zijn om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen met en vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders.Het college houdt vier Bijpraatavonden per jaar. Voor 2011 zijn al twee Bijpraatavonden zijn vastgelegd. Op 8 maart in Polsbroekerdam en op 7 juni in Jaarsveld.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en uitreiking Ereprijs Het gemeentebestuur van Lopik nodigt alle inwoners van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari 2011 vanaf 19.30 uur in Dorpshuis Benschop, Oranje in Nassaustraat het teken 31 te Benschop. De De nieuwjaarsreceptie staat van vrijwilligerswerk.

genomineerden en prijswinnaars van de jaarlijkse Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer worden tijdens deze feestelijke avond bekend gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders wil het belang van en de waardering voor de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk voor een groter voetlicht brengen. Daarom is opnieuw besloten de uitreiking van de Ereprijs te combineren met de Nieuwjaarsreceptie. Ereprijs wijk- en buurtbeheer Wanneer een vrijwilligersgroep zich in het jaar 2010 heeft ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid van een buurt, wijk of kern, dan kan deze meedingen naar de Ereprijs voor wijk- en buurtbeheer. Bij verbetering van de leefbaarheid wordt bijvoorbeeld bedoeld: saamhorigheid in de kern verbeteren door het organiseren van een gezellige activiteit als een straatspeeldag, meehelpen bij het opknappen van een speeltuin, beheer en programmering van een buurthuis of belangenbehartiging voor een wijk of kern. Criteria om te beoordelen wie de prijs wint, zijn: zelfwerkzaamheid, creativiteit, originaliteit, aantal betrokken vrijwilligers, resultaat en draagvlak. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een drietal geldprijzen. De eerste prijs is een geldbedrag van 500,-. De vrijwilligers van deze groep ontvangen tevens een decoratie. Het geldbedrag mag vrij worden besteed, maar moet wel ten dienste van de groep of wijk worden gebracht. Portefeuillehouder; Wethouder G.J. Spelt:1e loco-burgemeester. Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, Vergunningverlening en handhaving, Volkshuisvesting, Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Gemeentereiniging, Grondexploitatie en Accommodaties en gebouwenbeheer. Daarnaast behartigt hij de projecten Centrumplan (herontwikkeling centrum Lopik-dorp), Woningbouwprojecten en Revitalisering bedrijventerrein. Geen nieuws over lopende projecten. Portefeuillehouder: Wethouder K.A.C. de Korte-de With: 2e locoburgemeester. Wet maatschappelijke ondersteuning, Kinderopvang, Sociale zaken, Vreemdelingenbeleid en Onderwijs, leerplicht, volwasseneneducatie en inburgering. Daarnaast behartigt zij het project Centrum voor Jeugd en Gezin. Geen nieuws over lopende projecten.Portefeuillehouder: Wethouder W.F. Perlot: 3e loco-burgemeester. Sport, Kunst en cultuur, Wijk- en buurtbeheer, Natuur, landschap en milieu, Waterplan, Recreatie en toerisme, Monumentenzorg, Informatiebeleid en automatisering en Financiën. Daarnaast behartigt hij de projecten Dorpshuis Lopik (nieuwbouw) en Dorpshuis Benschop (renovatie). Geen nieuws over lopende projecten. Lopik, 29 november 2010