Gemeente Oldebroek


Besluiten & Plannen uit het gemeentenieuws van dinsdag 30 november 2010

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
-op vrijdag 17 december 2010 tussen 14.00 en 20.30 uur de Morelissenstraat te 't Loo Oldebroek af te sluiten voor alle verkeer (bestuurders) in verband met het houden van een Kerst- markt.

INGEKOMEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor het:
-voor het plaatsen van een tweede hout-/motkachel, Zeuven Heuvels 7 in Wezep (269201002671 -16 november 2010);
-kappen van een haagbeuk, Hazelaarstraat nabij 27 in Wezep (269201002673 - 17 november 2010);
-plaatsen van reclame op een bijgebouw, Voskuilerdijk 6 in Hattemerbroek (269201002675 - 18 november 2010);
-plaatsen van een paardenbak met omheining, Zwarteweg 40 in Oosterwolde (269201002674 - 18 november 2010);
-kappen van twee grove dennenbomen en een paar vogelkersen, Mulligenweg 8 R 13 in Oldebroek (269201002680 - 19 november 2010);
-slopen van gebouwen 86 en 86a, Kolonel D.J. Teesweg 1 in Wezep (269201002677 - 19 november 2010);
-aanbouwen aan de achterzijde van de woning, Oranjeboomlaan 21 in Wezep (269201002678 - 22 november 2010);
-het plaatsen van een kozijn, Ampèrestraat 26 in Wezep (269201002679 - 22 november 2010).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Be­langhebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNINGEN
(besluiten waartegen bezwaar mogelijk is)


*van college B en W

VERGUNNINGEN/TOEKENNINGEN WONINGWET

BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
-geheel plaatsen van een opslagruimte, Koemkolkweg 11 in Oosterwolde (269201002371 - 25 november 2010.

SLOOPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor het:
-slopen van een garage/berging, Koningin Wilhelminalaan 11 in Wezep (269201002423 - 25 november 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, postbus 2, 8096 ZG Oldebroek.

In afwachting van een beslissing op het bezwaarschrift kan schorsing van het besluit of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
-plaatsen van een woning met aanbouw, Van Houtenstraat 1 in Wezep (door ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wro) (269201002447 - 26 november 2010).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

VERGUNNING
De volgende vergunningen zijn verleend aan:

-mevrouw J. Klompenmaker, namens Vishandel Jacoba uit Kampen, voor het innemen van een standplaats op de woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur in 't Loo Oldebroek;
-de heer W. Renes, namens Automobielclus De Ellerijders uit Elburg, voor het houden van de kaartleesrit Botterronde voor auto's, op zaterdag 12 februari 2011 tussen 10.00 en 16.00 uur door de gemeente Oldebroek;
-mevrouw M. van Asselt namens Kinderkoor Jong Oldebroek. Zuiderzeestraatweg 228, 8096 CH Oldebroek voor het verkopen van tulpen in de kernen Oldebroek, Oosterwolde en 't Loo op vrijdag 4 maart 2011.


*van de burgemeester

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN
De volgende aanwezigheidsvergunningen speelautomaten voor het tijdvak 1 januari tot en met 31 december 2011 zijn verleend aan:
- de heer H. van den Hoek, namens café De Passage, Zuiderzeestraatweg 618 te Wezep voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten;
- V.O.F. 't Wissel, Zuiderzeestraatweg 221 te Oldebroek voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten;


- de heer P.G. Blom, namens café/cafetaria De Babbel, van Asch van Wijcklaan 43 te Oldebroek voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten;
- de heer H. van Ommen, namens Partycentrum "de Olde Dreiput", Harm Aartsweg 88 te 't Loo-Oldebroek voor het aanwezig hebben van 1 kansspelautomaat.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE, Zutphen. Hiervoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer inlichtingen hierover: telefoon (0525) 638 200 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638 200 end_of_the_skype_highlighting.

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
OP GROND VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij op grond van: ex artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening voor een bepaalde termijn ontheffing hebben verleend van het ter plaatse geldende bestemmingsplan:
-"Noordeinde 2008"; voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel Groote Woldweg 95 te Oosterwolde (69543), doch uiterlijk 24 november 2013, verzonden op 24 november 2010. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

INSPRAAKPROCEDURE VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
'WEZEP OOST 2010'
Ter inzagelegging
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend, dat met ingang van 1 december 2010 gedurende 6 weken voor de inspraak ter inzage ligt het voorontwerpbestemmings-plan "Wezep Oost 2010. Het plan ligt ter inzage:
1.in het gemeentehuis Oldebroek tijdens werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur en
2. in het dorpskantoor in Wezep tijdens werkdagen tussen 13.00 - 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 - 20.00 uur.

Digitaal raadpleegbaar
Het voorontwerp is ook digitaal te raadplegen en te verkrijgen. Ten eerste zijn de bestanden te raadplegen via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0269.WZ105-VO01. De bestanden kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder "index, Oldebroek". Ten tweede kunt u de stukken raadplegen via onze website www.oldebroek.nl onder het thema Wonen / Bestemmingsplannen / Bp. Wezep / Wezep Oost 2010.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan betreft een integrale bestemmingsplanherziening voor Wezep Oost. Op dit moment gelden binnen het plangebied 18 bestemmingsplannen die middels het nieuwe plan geactualiseerd en vervangen worden. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Zuiderzeestraatweg. In het noordoosten door de Verlengde Kerkweg / sportpark Muldersingel / Oude Voskuilersteeg. In het zuidoosten door de spoorlijn Amersfoort - Zwolle en in het zuidwesten door de Stationsweg. Het winkelcentrum van Wezep (Meidoornplein) is niet opgenomen in dit plan. Inspraakreacties
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om over dit voorontwerpbestemmingsplan een schriftelijke en/of mondelinge inspraakreactie bij ons colle-ge in te dienen. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 0525 - 638333 begin_of_the_skype_highlighting 0525 - 638333 end_of_the_skype_highlighting.

Inloopavond
In december 2010 wordt in het dorpshuis te Wezep een inloopavond gehouden. De datum en het tijdstip van die avond worden nog kenbaar gemaakt via de Huis-aan-Huis courant en de gemeentelijke internetpagina. Tijdens de inloopavond bestaat de mogelijkheid om over dit plan met ons van gedachten te wisselen en om vragen te stellen over het plan.

WET MILIEUBEHEER
BEKENDMAKING ONTWERPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is ontvangen en dat tevens een ontwerpbesluit tot verlening van de gevraagde vergunning is opgesteld, onder het stellen van voorschriften om mogelijk nadelige ge­volgen voor het milieu vanwege de inrichting tegen te gaan, op de aanvraag vanvoor
G.J. van de Put
Broekeroordsweg 5
8095 RM Oldebroekeen nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij De stukken die betrekking hebben op bovengenoemde aanvraag liggen van 1december 2010 tot en met 11 januari 2011 ter inzage: a.in het gemeentehuis en het dorpskantoor op werkdagen tijdens openingstijden; b.in het gemeentehuis na telefonische afspraak op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur gedurende de genoemde termijn van tervisielegging. Tegen de ontwerpbesluiten kan een ieder van 2 december 2010 tot en met 11 januari 2011 schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld. Ook bestaat de mogelijkheid om van 2 december 2010 tot en met 11 januari 2011 te verzoeken om een gedachtewisseling over het ontwerp van de besluiten, waarbij tevens mondeling zienswijzen tegen het ontwerp van het besluit kunnen worden ingebracht. Voor afspraken en informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van der Graaf of mevrouw A. Groote-Stroek, tel. (0525) 638333 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638333 end_of_the_skype_highlighting.

BEKENDMAKING VASTSTELLING NOTA
HOOGWAARDIG HANDHAVEN 2010-2014 EN PROTOCOL HUISBEZOEKEN Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat in de vergadering van 13 september 2010 de Nota Hoogwaardig Handhaven 2010-2014 is vastgesteld. Daarnaast is in de vergadering van 23 november 2010 het protocol huisbezoeken vastgesteld.

Nota Hoogwaardig Handhaven 2010-2014
In de maatregelenverordeningen WWB/IOAW/IOAZ 2010 en WIJ is geregeld dat het college een handhavingsplan opstelt, met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke uitkeringen. Dit beleid is vastgelegd in de nieuwe Nota Hoogwaardig Handhaven 2010-2014. Sinds 2005 werkt de gemeente Oldebroek volgens het principe van hoogwaardig handhaven bij de uitvoering van gemeentelijke uitkeringen, zoals de Wet werk en bijstand. Handhaving gebeurt door op tijd voorlichting te geven aan burgers en een optimale dienstverlening. Daarnaast wordt fraude vroegtijdig geconstateerd en afgehandeld, wat kan leiden tot een terugvordering van de verstrekte uitkering of een aangifte bij het Openbaar Ministerie. In deze beleidsnota wordt het concept van hoogwaardig handhaven voortgezet en zijn de beleidsuitgangspunten weergegeven waarbinnen de komende vier jaar gewerkt zal worden. Onderwerpen die nader worden uitgewerkt zijn onder andere administratieve lastenvermindering en de wijze van controle op het rechtmatig verstrekken van uitkeringen.

Protocol huisbezoeken
In het kader van handhaving wordt onder andere het huisbezoek als (controle)middel gebruikt. Om hiervan een succes te maken, is het van belang de juiste (wettelijke) kaders voor een huisbezoek te schetsen en een beschrijving van de eisen waaraan een huisbezoek moet voldoen. Voor het betreden van de woning moet vrijwillig toestemming zijn verleend op basis van ´informed consent´. Dit houdt in dat toestemming door een belanghebbende gebaseerd moet zijn op volledige en juiste informatie over de reden en het doel van het huisbezoek. En over de gevolgen die het weigeren van toestemming voor de verlening van de bijstand heeft. De WWB kent de bepaling dat uitsluitend als er een concrete aanleiding is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitkering, het weigeren van toestemming voor het huisbezoek gevolgen kan hebben voor de uitkering. Dit geldt overigens zowel voor aanvragen als lopende uitkeringen. De in dit protocol beschreven werkwijze is van toepassing op alle huisbezoeken die in het kader van handhaving van de WWB en andere gemeentelijke uitkeringen worden afgelegd door de medewerkers van de sectie Sociale Zaken.

Inzage
De beleidsnota Hoogwaardig handhaven 2010-2014 en het protocol huisbezoeken liggen tijdens openingstijden voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek en het Dorpskantoor in Wezep, gedurende een termijn van 12 weken. Iedereen kan tegen betaling van de kosten een afschrift ontvangen.

VASTSTELLING REGELINGEN
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Burgemeester en wethouders van Oldebroek hebben in de vergadering van 23 november 2010 het GBA Privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de verstrekking van persoonsgegevens buiten het GBA-stelsel om geregeld. Het college van burgemeester en wethouders is ook verplicht de hoofdlijnen van het beheer van de GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) vast te leggen in een regeling. Op 23 november 2010 is dit gebeurd door vaststelling van de GBA-Beheerregeling. Beide regelingen treden op 1 december 2010 in werking ( 1 dag na bekendmaking) en liggen voor een ieder vanaf dinsdag 30 november 2010 kosteloos ter inzage:
1.in het gemeentehuis van Oldebroek tijdens werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur.
2.in het Dorpskantoor in Wezep tijdens werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur. De regelingen kunnen ook worden geraadpleegd via de website van de gemeente Oldebroek onder het kopje 'Bestuur en organisatie', respectievelijk onder de subkopjes: 'Gem. regelgeving', Algemeen.

BELEIDSNOTA HANDHAVING KINDEROPVANG
In de wet Kinderopvang is opgenomen aan welke regels kinderopvanginstellingen moeten voldoen. In deze wet is ook bepaald het college van burgemeester en wethouder toezicht houdt op de naleving van deze regels. Om deze taak goed en consequent uit te voeren heeft het college de beleidsnota handhaving kinderopvang opgesteld. De beleidsnota ligt vanaf 7 september ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Oldebroek en het Dorpskantoor in Wezep. Iedereen in de gemeente die een belang heeft bij deze beleidsnota kan zijn of haar zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan tot uiterlijk 5 oktober 2010. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Samenleving, telefoon (0525) 638 200 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638 200 end_of_the_skype_highlighting.

BEKENDMAKING SUBSIDIEPLANFONDS 2011
Op 9 en 10 november 2010 heeft de raad van de gemeente Oldebroek de gemeentebegroting voor 2011 vastgesteld. Tijdens deze raadsvergadering heeft de raad ook de maximaal te verlenen subsidiebedragen voor 2011 vastgesteld. Deze bedragen zijn gebaseerd op de begroting van voorgaande jaren en (prijs)ontwikkelingen. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:
Cultuur¤ 618.922,-
Jeugd en Jongeren¤ 435.457,-
Samenlevingsopbouw¤ 244.149,-
Senioren¤ 165.994,-
Sport¤ 351.502,-
Zorg¤ 665.140,-
Meer informatie over subsidies en het aanvragen hiervan kunt u vinden op onze website www.oldebroek.nl.