Gemeente Lingewaard


/ ontwerp bestemmingsplan Bloemstraat fase 5 Frankentaler 6-28

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt

Bestemmingsplan Bloemstraat Fase 5, Frankentaler 6-28

Dit ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen aan de Frankentaler 6-28 te Huissen. Het plangebied wordt begrensd door de Frankentaler en Vlote Bloem te Huissen.

In het ontwerp-raadsvoorstel is opgenomen dat geen exploitatieplan zal worden vastgesteld.

Inzage en zienswijzen

Het ontwerp-bestemmingsplan Bloemstraat Fase 5, Frankentaler 6-28 met bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 2 december 2010 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:


- Het digitale ontwerp-bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1705.36-ON01;
- Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl onder wonen en leven->projecten ruimtelijke ordening ->bekendmakingen->Bloemstraat Fase 5, Frankentaler 6-28);

- Zowel het digitale als analoge ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum aan het Raadhuisplein 1 te Huissen. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11.

Een ieder die het niet eens is met (onderdelen van) het ontwerp-bestemmingsplan kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Degene die een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken, kan contact opnemen met mevrouw G.M. Brandsma van de afdeling Beleids- en Projectontwikkeling, team Ruimtelijk Beleid telefoonnummer (026) 326 0165.

Bemmel, 1 december 2010

ontwerp bestemmingsplan bloemstraat fase 5 frankentaler 6-28 download concept raadsvoorstel en -besluit download

Onderzoeken
rioleringsplan download
positief wateradvies download
HuissenBloemstraat 77-79 R14680 plan van aanpak download HuissenBloemstraat 77-79 evaluatierapport R14718.01 download Huissen Bloemstraat 77-79NO14667 download
Huissen - Bloemstraat - fase 5 - rapport DGMR download Habitattoets download
geschiktheidsbeoordeling soortgroepen download
geohydrologisch onderzoek download
explosievenonderzoek download
eindsituatieonderzoek bloemstraat 16 nov 2010 download Bijlagen rioleringsplan download
Archeologie download
Bijlage Lucht 2007 download
Bijlage geluid feb 2007 download
Verkennend bodemonderzoek download