Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Beleggingen Provincie Limburg renderen
Het belegd vermogen van de Provincie Limburg rendeert nog altijd. Tegenover eventuele koersdalingen staan ook koersstijgingen. Wij distantiëren ons dan ook van de suggestieve toonzetting in het artikel van Dagblad de Limburger van 29 november jl. waarin wordt gesuggereerd dat de Provincie inteert op haar vermogen als gevolg van leningen aan onder meer Ierland.

De Provincie Limburg heeft het vermogen zoals verkregen uit de verkoop van de Essent-aandelen volledig belegd binnen de wettelijke richtlijnen. Staatsobligaties zijn hierin de meest veilige beleggingen.
De beleggingen van onze portefeuille vinden voor een groot deel plaats door professionele externe vermogensbeheerders en door de provincie zelf met ondersteuning van professionele partijen. In de inrichting van deze beleggingsportefeuille is spreiding een belangrijk uitgangspunt.
Zo is van onze totale portefeuille slechts 5% belegd in Ierland, 3% in Spanje en slechts 0,5% in Portugal. De overige 90% is belegd in landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden en Nederland. Bij de beleggingsportefeuille wordt gestuurd op lange termijn horizon gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van een reëel rendement. Het speculeren op korte termijn (koers)winsten is hierbij niet aan de orde.

Tegenover de koersdaling die momenteel bij obligaties van genoemde landen speelt, vertoont 91,5% van de portefeuille een koersstijging welke deze daling ruimschoots overstijgt. Momenteel is er dan ook geen sprake van verlies op onze beleggingsportefeuille.

Ook wij spreken onze zorg uit over de recente ontwikkelingen in de eurozone, waarbij inmiddels claims zijn gelegd door een tweetal landen op de beschikbaar gestelde 750 miljard als steunmaatregel binnen EU-verband. Voor onze eigen portefeuille vindt dagelijks monitoring plaats en worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.

30-11-2010 08:22