Rijksvoorlichtingsdienst

Staatssecretaris VWS: Vanaf 1 januari weer PGB mogelijk

dinsdag 30 november 2010, nummer 6Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb's) toegekend. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft besloten de stop op de pgb's op te heffen. Daarmee kunnen 10.000 mensen die nu op een wachtlijst voor een pgb staan vanaf 1 januari worden geholpen. In 2011 stelt daartoe het kabinet ¤ 350 miljoen extra beschikbaar. Het totale pgb-budget komt daarmee volgend jaar uit ¤ 2.716 miljoen.

Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De stop kan alleen worden opgeheven als er tegelijkertijd ook maatregelen worden genomen die leiden tot een meer solide en toekomstvaste pgb-regeling. Deze maatregelen zijn nodig, omdat bij voortzetting van de huidige groei van de uitgaven de pgb-regeling financieel onhoudbaar wordt. In 2011 neemt zij daartoe een eerste stap.

Zoals al eerder aangegeven krijgen mensen zonder een vaste verblijfplaats en/of schulden vanaf 2011 geen pgb mee. Nu al kunnen zorgkantoren een pgb weigeren te verstrekken bij financiële problemen.Ook wordt uit oogpunt van verantwoorde zorg aan een specifieke groep cliënten die behandeling in een beschermde setting nodig hebben geen pgb meer verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsproblemen. Voor deze mensen is zorg in natura aangewezen.

De aanpak van fraude met pgb-middelen is een grote prioriteit voor de staatssecretaris. Het lijkt erop dat de pgb-regeling misbruik aantrekt. Hierdoor wordt het draagvlak voor de pgb's aangetast. Op dit moment is een breed samengestelde commissie bezig om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die begin 2011 op tafel liggen. Mocht het nodig zijn dan zal de staatssecretaris in de huidige uitvoeringspraktijk ingrijpen.

In 2007 zijn de zogenaamde zorgzwaartepakketten (zzp's) ingevoerd. Voor ruim 13.000 mensen die een pgb hebben op basis van een verblijfsindicatie is tot en met 2011 een budgetgarantie gegeven omdat zij door de invoering van de zzp's een lager pgb zouden krijgen. Met ingang van volgend jaar wordt voor nieuwe budgethouders met een verblijfsindicatie de bekostiging gelijkgetrokken met de zorg in natura. De staatssecretaris kiest voor een zorgvuldig meerjarig overgangstraject voor de bestaande budgethouders. Voor hen zal het budget vanaf 2012 stapsgewijs afnemen. De budgetgarantie zal in zijn geheel in 2014 zijn afgebouwd. De staatssecretaris blijft oog houden voor de gevolgen van dit besluit. In 2011 verandert er voor deze pgb-houders niets. De staatssecretaris brengt begin 2011 de gevolgen bij individuele budgethouders die er substantieel op achteruit gaan en kleinschalige wooninitiatieven die met het pgb worden betaald in kaart om zonodig aanvullende maatregelen te treffen.

Dit kabinet wil het wettelijk recht op een persoonsgebonden budget vastleggen. De staatssecretaris zal een wetsvoorstel daartoe zo spoedig mogelijk indienen.


-0-0-0-

Noot voor redacties (