Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer verkent de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen

Het gemeentebestuur werkt op dit moment aan de Structuurvisie 2030. Het college van B&W heeft hiervoor nu de Verkenningennota naar de gemeenteraad gestuurd. Dit is de eerste stap naar de Structuurvisie 2030. De Wet ruimtelijke ordening verplicht elke gemeente een structuurvisie op te stellen.
Ook is bij de vaststelling van de Stadsvisie 2030 afgesproken dat de ambities en opgaven die daarin zijn opgenomen een ruimtelijke uitwerking krijgen in een Structuurvisie. In de Structuurvisie geeft het gemeentebestuur antwoord op de vraag waar de benodigde ruimte in de stad gevonden kan worden voor de plannen en toekomstambities die Zoetermeer heeft.

De Verkenningennota is het resultaat van een brede inventarisatie. Uit een groot aantal vastgestelde beleidsdocumenten zijn de belangrijkste onderdelen gehaald die voor de ruimtelijke toekomst van Zoetermeer van belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleid op het gebied van wonen, werken, groen, duurzaamheid en mobiliteit. In de bestaande beleidskaders over deze onderwerpen zijn op verschillende vlakken al belangrijke keuzes gemaakt. Die keuzes hoeven in de Structuurvisie dus niet opnieuw gemaakt te worden.

Daarnaast zijn in de Verkenningennota de belangrijkste ruimtelijke opgaven, kansen en vraagstukken in beeld gebracht. Dit geheel vormt de ruimtelijke onderlegger voor de Structuurvisie. De Structuurvisie brengt alle ruimtelijke aspecten en keuzen van het bestaande beleid samen. Daarmee is het een integrale en samenhangende visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer.

Op 1 december bespreekt de commissie Ruimte van de gemeenteraad de Verkenningennota, later in december buigt de gemeenteraad zich erover. Daarna wordt de Verkenningennota uitgewerkt in een ontwerp Structuurvisie. In het eerste kwartaal van 2011 wordt de ontwerp Structuurvisie ter visie gelegd. Over dat ontwerp kan iedereen die dat wil zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Na de ter visie legging wordt de definitieve Structuurvisie opgesteld. Deze wordt in het tweede kwartaal van 2011 aangeboden aan de gemeenteraad.

De uiteindelijke Structuurvisie vormt een toets- en afwegingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, initiatieven en plannen in Zoetermeer, waaronder bestemmingsplannen en gebiedsvisies.

Zie ook

* Agenda commissie Ruimte d.d. 1 december 2010