Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties


Agenda

Workshop 'Volkshuisvestelijke doelen: beleid en verantwoording' (= vol) Datum: Dinsdag 30 november 2010
Tijd: 09:30 - 17:00
Lokatie: Grand Kasteel Woerden, Woerden

LAAT ZIEN HOE VOLKSHUISVESTELIJKE DOELEN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL ZIJN VAN BELEIDSONTWIKKELING EN PLANNING & CONTROL. GAAT IN OP HET TOTSTANDKOMEN VAN HET BELEID, HET MONITOREN VAN DE VOORTGANG EN DE EXTERNE VERANTWOORDING. STEEDS WORDT DE ROL VAN DE RVC UITGEDIEPT.

Inhoud
Van maatschappelijke ondernemingen wordt verwacht dat zij nadrukkelijk aandacht besteden aan hun maatschappelijke doelstellingen. Zij vormen de legitimatie van hun bestaan. Dat geldt ook voor woningcorporaties. Bij woningcorporaties gaat het om volkshuisvestelijke doelen en hun bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in wijken en dorpen. Dat is in eerste instantie zaak van de bestuurder. Maar ook voor de RvC is hier als toezichthouder en klankbord een belangrijke taak weggelegd. Hoe kan de RvC die taak verder professionaliseren? Daar gaat deze workshop over.

Volkshuisvestelijke doelen zijn een integraal onderdeel van beleidsontwikkeling en planning & control. Bij een maatschappelijke onderneming horen zij zelfs leidend te zijn. Maar het is niet gemakkelijk om de volkshuisvestelijke doelen in het werkgebied te bepalen en om te zetten in een strategie om die te bereiken. Voor volkshuisvestelijke doelen bestaan geen algemeen geldende normen voor wat `goed' is. Men zal ook moeten luisteren naar stakeholders. Op basis van hun wensen en inzichten, van feiten over bijvoorbeeld de demografische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen en de eigen (financiële) mogelijkheden moet de bestuurder tot passende keuzen komen. De RvC moet die beoordelen. De workshop geeft handvatten voor waarop te letten en gaat in op de (on)wenselijkheid van een intensieve bemoeienis van de raad bij beleidsontwikkeling. De RvC wordt geacht om de realisatie van volkshuisvestelijke doelen te monitoren. Dat vereist heldere targets. Het bepalen van betekenisvolle targets is lastig. Ook daar gaat de workshop op in. Heldere doelen en targets zijn voorwaarden voor transparante externe verantwoording. Glossy jaar-verslagen voldoen niet meer en naast de bestuurder moet zich nu ook de RvC extern verantwoorden. Hoe kun je dat doen?
De VTW heeft door het RIGO een handreiking laten opstellen. Die ontvangt u vooraf en wordt in de workshop als kapstok gebruikt. De praktijk blijft echter weerbarstig. U wordt uitgenodigd om uw inzicht in discussies en aan de hand van casuïstiek - ook uit uw praktijk - te verdiepen.
Een corporatie schetst tot slot hoe zij de beleidsontwikkeling, monitoring en verantwoording op volkshuisvestelijke gebied heeft vormgegeven, en hoe in dit traject de stakeholders zijn betrokken. Ervaringen en worstelingen worden met u gedeeld.

U ontvangt tijdens de workshop een reader met relevante publicaties.

Het betreft een workshop uit de categorie 'Verdieping' die verdergaande kennis en inzicht biedt gericht op onderdelen van de functie van de commissaris.

Download hier de volledige beschrijving.
Zie het origineel