FNV

Deeltijd huishoudelijk werkers moeten volwaardige werknemersrechten krijgen

30-11-2010

De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) en FNV Bondgenoten vragen vandaag aan Ineke van Gent, de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om bij minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te bepleiten dat deeltijd huishoudelijk werkers volwaardige werknemers worden. De uitzonderingsmaatregelen voor deze groep moeten worden geschrapt. Daartoe bieden beide organisaties een petitie én het boek `Een baan als alle andere' aan Ineke van Gent aan.

Deeltijd huishoudelijk werkers, zo'n half miljoen mensen, hebben een veel slechtere rechtspositie dan andere werknemers. Ze hebben geen recht op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids-uitkeringen. Werkeloze werknemers die recht hebben op een dergelijke uitkering verliezen dit recht als ze deeltijd huishoudelijk werk aanvaarden, maar dit werk na zes maanden weer verliezen of arbeidsongeschikt worden.

FNV Bondgenotenbestuurder Willem Noordman: "Er moet een einde komen aan deze ongelijke rechtspositie. Het druist in tegen alle internationale verdragen. Deeltijders aan huis moeten als volwaardige werknemers behandeld worden, met recht op sociale zekerheid." Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging Vrouw en Recht (VVR) voegt hieraan toe: "Zolang dit nog niet is geregeld moeten op korte termijn maatregelen worden getroffen om reeds opgebouwde WW-rechten te laten herleven, als deeltijdwerk in deze sfeer na zes maanden vervalt' .

De omvang van de groep deeltijd huishoudelijk werkers neemt met de dag toe. Op dit moment gaat het naar schatting om zo'n half miljoen mensen. Voor circa 95 procent bestaat deze groep uit vrouwen, die werken als huishoudelijke hulp, nanny's, gezelschapsdames, kinderoppas of alfahulp. Ook mensen die geïndiceerde zorg bieden krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen er onder. De overheid biedt deze - relatief goedkope - zorg onder meer via een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee de zorgvrager zelf iemand inschakelt. Ook thuiszorginstellingen laten verzorgend personeel steeds meer als alfahulp werken.

De uitzonderingspositie van deeltijd huishoudelijk werkers is vastgelegd in de `Regeling Dienstverlening aan huis'. Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging Vrouw en Recht (VVR): "Vanwege lage kosten houdt de overheid deze geringe rechtsbescherming in stand. Deze regeling moet worden afgeschaft, dat moet ter sprake komen bij de behandeling van de begroting van SZW . Evenals het op korte termijn invoeren van herleving van WW-rechten voor werklozen, die na zes maanden hun huishoudelijke baan weer verliezen . Wij roepen de leden van de vaste Kamercommissie SZW op, ook dit aan de orde te stellen bij minister Kamp."