Adfiz


Adfiz tevreden over Kamerdebat

Veel hangt nu af van de verdere invulling

De uitkomst van het algemeen overleg in de Tweede Kamer gisteren is grotendeels in lijn met de beloningsvisie van Adfiz. Adfiz is blij met de bijdragen van de Kamerleden en met de reactie van de minister. Adfiz zal de verdere uitwerking vanzelfsprekend kritisch volgen, met name waar het de fiscale neutraliteit en de efficiencyvergoeding betreft. Zonder goede invulling van deze voorwaarden is invoering van een provisieverbod niet mogelijk. Adfiz is verheugd over de toezegging van de minister dat hij samen met DNB naar een oplossing wil zoeken voor de door DNB opgeworpen problemen rond het serviceabonnement.

Adfiz heeft twijfels bij de tempoversnelling die de Kamer bepleit en die door de minister `met een slag om de arm' is toegezegd, maar wil graag meewerken aan een zorgvuldige realisatie van de plannen.

De leden van de Tweede Kamer waren het met elkaar eens dat het DVD in omvang en leesbaarheid is doorgeschoten. Het format en de beschikbaarheid van het dienstverleningsdocument (dvd) zullen worden verbeterd door het dvd te standaardiseren waardoor het beter herkend wordt en beter vergeleken kan worden.

Deskundigheid
Er is in het debat - tot verbazing van Adfiz - niet gesproken over de deskundigheids- en vakbekwaamheidseisen. Adfiz is van mening dat ook deze eisen van belang zijn om de gewenste cultuurverandering te bewerkstelligen. Adfiz legt momenteel de laatste hand aan een visiedocument waarin haar opvattingen op een herziening van het deskundigheids- en vakbekwaamheidsbouwwerk worden weergegeven.

Overzicht van overeenkomst en verschillen tussen de visie van Adfiz op belonen en de belangrijkste uitkomsten van het overleg.

Adfiz-visie Uitkomst kamerdebat
Provisieverbod voor financieel advies. Ja.
Provisie toegestaan voor schade- en zorgverzekeringen. Ja.Wel flexibele regelgeving om bij mogelijke misstanden in schademarkt ook voor deze producten eenvoudig een provisieverbod in te stellen. Gespreide betaling, voorfinanciering, incasso door aanbieder van fee-beloning. Ja.
Serviceabonnementen van intermediairs die daarin - bijvoorbeeld - belangenbehartiging van de klant in geval van schade hebben opgenomen moeten mogelijk zijn zonder zware verzekeraarsvergunning. Ja, de minister gaat overleggen met DNB over een praktische oplossing om mogelijk te maken dat het intermediair serviceabonnementen kan voeren die passen bij de dienstverlening van het intermediair zonder dat daarvoor een zware verzekeraarsvergunning is vereist. Duidelijkheid inzake de fiscale behandeling van provisie en fee. Uitgangspunt daarbij is dat de wijze van beloning geen verschil mag maken voor de fiscaliteit. De Staatssecretaris van Financiën, onder meer verantwoordelijk voor het fiscale beleid, komt met een brief aan de Kamer. Kamerleden dringen aan op gelijke behandeling. Er dient een gelijk speelveld te komen tussen de verschillende distributiekanalen. Ja, een van de opties die de minister overweegt, is het invoeren van een wettelijk beschermde titel van `onafhankelijk adviseur'. Deze onderscheidt zich van de productverkoper in dienst van bank of verzekeraar.
De intermediair mag een vergoeding ontvangen voor zijn activiteiten waarvan de aanbieder in het bijzonder profiteert: de zogenaamde efficiencyvergoeding. De minister staat hier kritisch tegenover. Hij gaat op zoek naar een invulling die niet opnieuw leidt tot ongewenste sturing door de aanbieder en zal de voorwaarden met marktpartijen overleggen.
Maatregelen voor schade-en zorgmarkt: notaal verbod op bonussen, die omzet- of winstgedreven zijn; ook bij schadeverzekeringen. Hiermee wordt iedere suggestie van de mogelijkheid tot `waterbedeffecten' weggenomen en het risico op misselling en reputatierisico geminimaliseerd.