Rijksoverheid


Ons kenmerk VENW/BSK-2010/111996

Datum 30 november 2010

Gewijzigde bestuursovereenkomst N201

Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u ter informatie de gewijzigde bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201 aan. U heeft de eerdere bestuursovereenkomst op 16 september 2009 ontvangen 1 . De wijzigingsovereenkomst komt tegemoet aan de wens van de provincie Noord-Holland om een scopewijziging aan te brengen. De eerder gekozen `2x2-S-bocht variant' van de N201 wordt vervangen door de `gestrekte variant'. Met deze wijzigingsovereenkomst is nog steeds gegarandeerd dat de N201 zal worden verlegd in de toekomst, mocht het besluit worden genomen de parallelle Kaagbaan aan te leggen. De randvoorwaarden - zoals opgenomen in de originele overeenkomst - blijven gelden. Net als de gemaakte afspraken over een verleggingsalternatief en de financiering daarvan. Deze gewijzigde overeenkomst is het resultaat van overleg door de provincie Noord-Holland met de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen en grondeigenaren in het gebie d.

Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Joop Atsma


1

Kamerstukken II 2009/10, 31 936, nr. 6
Pagina 1 van 1

a


---- --