Rijksoverheid


Datum 26 november 2010

Beantwoording kamervragen Fritsma over de mogelijke komst van twee grote asielzoekerscentra in Dokkum en Veenwouden

Kenmerk
5673733/10
Uw Kenmerk
2010Z13147

In antwoord op uw brief d.d. 11 oktober 2010 met kenmerk 2010Z14503, deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) over de mogelijke komst van twee grote asielzoekerscentra in Dokkum en Veenwouden (ingezonden 11 oktober 2010) als volgt worden beantwoord.
De minister voor Immigratie en Asiel,
G.B.M. Leers
Pagina 2 van 3
Datum
26 november 2010
Kenmerk
5673733/10
Antwoorden van de Minister voor Immigratie en Asiel op de vragen van het lid Fritsma (PVV), ingezonden 11 oktober 2010, over de mogelijke komst van twee grote asielzoekerscentra in Dokkum en Veenwouden (kenmerk 2010Z14503).

1
Is het waar dat u voornemens bent om in zowel Dokkum als Veenwouden een groot asielzoekerscentrum, waar plaats is voor zo'n 450 asielzoekers, te realiseren? 1)
Antwoord 1
In zowel de gemeente Dongeradeel, als de gemeente Dantumadiel doet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), in samenwerking met beide gemeentebesturen en met instemming van beide gemeenteraden, onderzoek naar een mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). De precieze locatie en omvang van een azc vormen onderdeel van dit locatieonderzoek.
2
Deelt u de mening dat het aantal onder te brengen asielzoekers van 800 tot 900 simpelweg te groot is voor dit beperkte en dunbevolkte gebied? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2
Zoals in antwoord 1 aangegeven worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht tot het vestigen van een azc in de beide gemeenten. Het staat daarmee nog niet vast dat ook in de beide gemeenten daadwerkelijk een azc geopend zal worden.

3
Is er geluisterd naar de inwoners van beide gemeenten die niet zitten te wachten op twee grote asielzoekerscentra? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u met de zorgen van deze inwoners gedaan? Antwoord 3
Indien sprake is van een vestiging van een azc, richt het COA zich samen met de gemeente op een heldere informatievoorziening naar omwonenden en andere betrokkenen. Na het bekend worden van een exacte locatie vindt op structurele basis overleg met omwonenden plaats.

4
Realiseert u zich dat de komst van twee grote asielzoekerscentra ook betekent dat overlast en criminaliteit in het gebied toe zullen nemen? Zo ja, welke maatregelen zijn genomen om deze overlast en criminaliteit te bestrijden?
Antwoord 4
Een relatie tussen de vestiging van een azc en een stijging van overlast en criminaliteit is nimmer aangetoond.

5
Erkent u dat het mogelijk is dat Marianne Vaatstra door één of meerdere asielzoekers is vermoord? Zo nee, waarom niet? Zo ja, erkent u dat het mede gelet op de sentimenten van de plaatselijke bevolking ongepast is Pagina 3 van 3
Datum
26 november 2010
Kenmerk
5673733/10
om dan juist in de regio waar deze moord is gepleegd zoveel asielzoekers onder te brengen?
Antwoord 5
Het onderzoek naar de toedracht en dader(s) van de moord op Marianne Vaatstra heeft tot op heden niet tot een veroordeling geleid. Ik vertrouw erop dat het COA tijdens de informatievoorziening gevoelens die mogelijk nog leven bij de plaatselijke bevolking met betrekking tot genoemde zaak, zorgvuldig bespreekbaar maakt. Dit zowel voorafgaand als na de eventuele vestiging van een azc. 5
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat de instroom van asielzoekers wordt beperkt en dat de terugkeer van uitgeprocedeerden wordt verbeterd, zodat het aantal asielzoekerscentra juist afneemt in plaats van toeneemt?
Antwoord 5
Het uitgangspunt van het kabinet is een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Het terugkeer! en uitzetbeleid wordt geïntensiveerd. Inzet is beheersing en vermindering van de instroom van asielzoekers.

6
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat genoemde twee asielzoekerscentra niet worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? Antwoord 6
Het COA realiseert jaarlijks het aantal opvangplaatsen zoals afgesproken met de minister voor Immigratie en Asiel. De besluitvorming inzake de omvang van de opvangcentra en de plaats waar deze gerealiseerd worden behoort tot de bedrijfsvoering van het COA. Hierin treedt de minister in beginsel niet.
1) Waldnet.nl, 'Tien locaties voor een AZC in Dokkum', 1 oktober 2010 Waldnet.nl, 'Mogelijke komst AZC in Feanwâlden', 7 oktober 2010


---- --