Ministerie van Buitenlandse Zaken

Standaard subsidiekader Ontwikkelingssamenwerking

Kamerbrief inzake Standaard subsidiekader Ontwikkelingssamenwerking

Kamerbrief | 30 november 2010

Geachte Voorzitter,

In reactie op het verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van 25 juni 2010, kenmerk 2010Z09904/2010D27024, wil ik u hierbij informeren over het standaard subsidiekader ontwikkelingssamenwerking dat per 1 januari 2011 van kracht zal worden.

Zoals aangekondigd in de beleidsnotitie Maatschappelijke Organisaties: Samenwerken, Maatwerk en Meerwaarde van 14 april 2009 zou naast het Medefinancieringsstelsel (MFS) een standaard subsidiekader worden ontwikkeld. De achterliggende gedachte is dat deze twee kaders samen zoveel mogelijk de OS subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties over de volle breedte bestrijken. Het standaard subsidiekader heeft om die reden een brede focus gekregen. Het kader is bestemd voor programma's van Nederlandse en/of internationale maatschappelijke organisaties die op resultaatgerichte wijze een bijdrage leveren aan structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

Het doel van het standaard subsidiekader is tweeledig. Ten eerste het bieden van een eenvormig kader waarbinnen flexibel kan worden ingespeeld op actuele wereldwijde ontwikkelingen en waarbinnen desgewenst een (extra) inzet op (nieuwe) beleidsprioriteiten mogelijk is. Ten tweede het stroomlijnen en standaardiseren van de verschillende (individuele) subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties. Dit laatste wordt bereikt door subsidieverstrekking in de toekomst zoveel mogelijk te laten plaatsvinden aan de hand van tenders die zijn opgesteld volgens de uitgangspunten en criteria van het standaardkader.

Het standaardkader is een raamwerk waarbinnen op basis van beleidsinhoudelijke afwegingen afzonderlijke subsidietenders voor programma's kunnen worden uitgeschreven. Dit kunnen thematische, regionale of landenspecifieke programma's zijn. Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties kunnen in het kader van die subsidietenders aanvragen indienen en zullen onderling op kwaliteit moeten concurreren. Doordat er wordt geconcurreerd, werkt het standaardkader kwaliteitsverhogend.

Subsidieregelingen die op één organisatie zijn toegesneden, worden uitgefaseerd. Daarbij zal, binnen het raam van de door de staatssecretaris vastgestelde prioriteiten, worden bekeken ten aanzien van welke thema's een tender onder het standaardkader zal worden uitgeschreven. Als deze afwegingen ertoe leiden dat een tender wordt uitgeschreven, dan zullen organisaties die op dit thema actief zijn, inclusief indien van toepassing de organisatie waarvan het subsidiekader afloopt, op deze tender kunnen inschrijven, waarbij het kwalitatief beste voorstel zal worden gefinancierd. Dit betekent dat organisaties die nu op basis van een apart kader subsidie ontvangen in de toekomst niet automatisch opnieuw subsidie zullen ontvangen.

Het subsidieloket voor internationale organisaties (het SALIN) zal niet meer worden verlengd. Internationale organisaties, die overigens slechts in geringe mate van BZ subsidie afhankelijk zijn, kunnen vanaf
1 januari 2011 meedingen naar tenders onder het standaardkader indien en voorzover zij actief zijn op het thema waarvoor die tender wordt uitgeschreven.

Het standaardkader start op 1 januari 2011 en loopt tot en met 31 december 2015. Dit betekent dat de beleidsregels van het standaardkader gelden voor alle subsidies, ongeacht de looptijd, die vóór 1 januari 2016 binnen het standaardkader zijn verleend. Met ingang van 1 januari 2011 zullen op basis van de eerste tender programma's met toepassing van het standaardkader gesubsidieerd worden. Naast een aantal vaste criteria waaronder een minimale eigen bijdrage van 25% van de aanvragende organisatie, is er flexibiliteit bij het invullen van de overige criteria. Het standaardkader biedt hierbij ruimte om de afzonderlijke subsidietenders maatgesneden vorm te geven.

Het standaardkader zal gepubliceerd worden in de Staatscourant. De budgettaire omvang van het standaardkader is afhankelijk van de hoeveelheid en omvang van afzonderlijke tenders die onder het standaardkader plaats zullen vinden. Telkens wanneer wordt besloten tot het openen van een tender op een specifiek onderwerp (thema, land of regio), worden deze specifieke beleidsregels gepubliceerd in de Staatscourant met verwijzing naar het standaard subsidiekader. Vanaf dat moment kunnen maatschappelijke organisaties subsidieaanvragen indienen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Ben Knapen