Gemeente Achtkarspelen


Raadsvergadering 25 november

De raadsvergadering in De Lantearne te Surhuisterveen was levendig, maar fris en dat lag niet alleen aan de lage temperatuur in de zaal. Het publiek zag de oppositie zelfs een motie van wantrouwen indienen tegen het college, omdat zij zich in de beantwoording door het college niet serieus voelde genomen. De inzet van dit zware middel door PvdA, GBA en VVD werd door de andere partijen echter verworpen.

Lokale Omroep
De raad stemde in met het collegevoorstel om het programmabeleidbepalend orgaan (PBO), van zowel RTV Kanaal 30 als RTV NOF representatief te verklaren. Sjoerd Groenhof van de FNP gaf aan dat gebruik van de Friese taal daarbij essentieel is. `Wy wolle in lokale omrop dy't foar it grutste part yn de lokale taal praat en útstjoert. It aktyf brûken fan Fryske taal as kritearia in de ferfolch proseduere is dan ek een doel.' De motie bij zijn betoog werd door de gehele raad aangenomen. Voorzitter Van der Zwan, verantwoordelijk portefeuillehouder, zal een ambtenaar naar het Commissariaat voor de Media sturen. `Dit besluit van de raad zullen wij daar meedelen en gebruik maken van de mogelijkheid om gehoord te worden door het Commissariaat. Uiteindelijk valt daar het besluit.' De komst van de lokale omroep biedt Achtkarspelen, naast verplichtingen, ook nieuwe mogelijkheden op communicatief gebied.

Starterswoningen Surhuisterveen
De procedures om starterswoningen te realiseren in Surhuisterveen zijn inmiddels gestart. De ontwikkeling volgens het Zaans-model, zoals het college dit voor ogen heeft, werd in september niet zondermeer overgenomen door de raad. Ook nu werd het college stevig ondervraagd. `Een starterswoning mag best wat kosten', zei PvdA-raadslid Gerda Postma donderdagavond. `Wij willen dit ook heel graag, maar door het veranderen van de erfpacht in dit model wordt het te lenen bedrag lager voor deze doelgroep.' VVD-fractievoorzitter Dirk Pool was ook niet gerust over de doelgroep die het college voor ogen heeft. `Ik ben bang dat er alleen mensen in kunnen met een inkomen van 1,2 keer modaal. Dat was niet de bedoeling.' Uiteindelijk besloot de raad het gebied als een woningbouwcomplex voor starters in exploitatie te nemen en de grond uit te geven in erfpacht met optie tot koop volgens het Zaans-model.

Motie van wantrouwen
Bij het bespreken van de tweede bestuursrapportage 2010 werd het college wederom onder vuur genomen, gericht op het tekort van 400.000 euro. Dirk Pool (VVD) had met name moeite met de informatie over de financiële situatie van Caparis. `Ik voel me als raadslid niet serieus genomen, de zorgvuldigheid is ver te zoeken.' De PvdA-fractie gaf aan volledig op de hoogte te willen zijn. `Wij houden niet van verrassingen achteraf.' Hiermee doelden zij op de uitspraak van wethouder Klaas Antuma. `Het tekort is niet rampzalig voor dit jaar, we verwachten dit nog te kunnen herstellen. Het is wel een signaal voor ons allemaal om goed op te letten.'

Bij het agendapunt over de begrotingswijzigingen was de PvdA niet blij. `Wij zijn het niet eens met de gang van zaken op dit punt', sprak Gerda Postma. `Ik heb het gevoel dat ik dingen zeg die er niet toe doen.' Voorzitter Van der Zwan greep in. `Als u vindt dat we u als college onheus bejegenen, geef ik de wethouder de ruimte daarop te reageren.' Wethouder Marten van der Veen deed dit tevergeefs. Na een schorsing diende de oppositie een motie van wantrouwen in tegen het college. De motie haalde het niet.

Participatiebudget
Bij het bespreken van het onderzoek over de besteding van het participatiebudget hielden de partijen kritische betogen over de uitvoering van het beleid. `Het gaat hier om de politiek bestuurlijke aansturing, daarop kunt u het college aanspreken', verduidelijkte voorzitter Van der Zwan de raad. Wethouder Antuma verklaarde een zo open mogelijk rapport te hebben gepresenteerd. `De vraag is nu vooral, wat we gaan doen met de conclusies. Het college zal zich maximaal inzetten.' De uitvoering van het verbeterplan wordt door de raad afgewacht.