ISZF

Dienstverlening van gemeenten gaat door ondanks rampen!

ICT wordt steeds belangrijker voor gemeenten. Zonder ICT is dienstverlening aan burgers en bedrijven moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarom is het belangrijk dat de ICT-dienstverlening aan deze gemeenten ongestoord en continue moet plaatsvinden. Vandaar dat de gemeenten die verenigd zijn in het ISZF, de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel, op 27 november heeft getest of de ICT bij een calamiteit of storing beschikbaar blijft. Tegelijkertijd vond in de gemeente Leeuwarden een soortgelijke oefening plaats.

Bij de test zijn een aantal scenarioâs uitgeprobeerd. Het eerste scenario ging er van uit dat een van de gemeentehuizen onbereikbaar was geworden door brand of een andere calamiteit. Getest werd of de gemeentelijke organisatie dan op een ander gemeentehuis haar werk kon voortzetten. Hieruit bleek dat dit mogelijk was en dat het merendeel van de werkzaamheden van een getroffen gemeente gewoon doorgang kon vinden op een van de andere gemeentehuizen die bij het ISZF zijn aangesloten of op het kantoor van het ISZF; documenten konden o.a. worden uitgegeven, de medewerkers konden hun normale werk op een andere locatie uitvoeren, telefoonlijnen bleven beschikbaar. Het andere scenario ging er van uit dat het kantoor van het ISZF door een ramp getroffen was en de ICT daar niet meer beschikbaar was. In deze situatie werd de ICT die in het gemeentehuis van Leeuwarden staat gebruikt. Ook die test is geslaagd.

Ook de gemeente Leeuwarden heeft op dezelfde dag het scenario getest, waarin zij voor haar ICT moest uitwijken naar het ISZF in Bolsward. Ook die test is uitstekend geslaagd.

Het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân (ISZF) en de gemeente Leeuwarden zijn bijzonder ingenomen met deze testresultaten. Zij hebben een deel van hun ICT infrastructuur gezamenlijk aangeschaft en ingericht om daarmee kosten te besparen en een grotere continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te garanderen. Beide werken op ICT-gebied steeds meer samen vanuit de gedachte dat ICT steeds belangrijker wordt voor gemeenten en dat nauwe samenwerking leidt tot versterking van elkaar. De test van 27 november is voorbereid door specialisten van de gemeente Leeuwarden en het ISZF. Zij evalueren de test gezamenlijk, halen er leerpunten uit en gaan deze in de beide ICT-organisaties doorvoeren.

ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân
Almar Wimer Siebenga MBA
Directeur

Â

Achtergrond

Het verder uitbreiden van de (elektronische) dienstverlening aan burgers en bedrijven is een belangrijke wens van de centrale overheid. Dat leidt er bij gemeenten toe dat zij steeds meer technologie inzetten om hun processen sneller en efficiënter te laten verlopen. Ook kunnen burgers en bedrijven via internet steeds meer informatie, producten en diensten van de gemeenten afnemen. Zij kunnen daarmee buiten kantooruren, op momenten dat het hun uitkomt, hun zaken met de gemeente regelen. Het gebruik van basisregistraties, dezelfde gegevens maar een keer van burgers en bedrijven vragen, opslaan en hergebruiken, is daarbij essentieel.

80% van de gemeentelijke processen is gelijk. Door bij deze ontwikkelingen samen te werken besparen gemeenten kosten. Bovendien kunnen zij beter gebruik maken van gezamenlijke kennis en ervaring.

Gemeenten gebruiken steeds meer ICT in hun manier van werken en in de dienstverlening naar de maatschappij. Internet krijgt daarin een steeds belangrijkere rol. Bovendien komt steeds meer informatie digitaal beschikbaar voor een ieder die dat nodig heeft. Dat heeft als gevolg dat gemeenten steeds meer gegevens op moeten slaan en een hoogwaardige ICT-ondersteuning vereisen. Bovendien neemt o.a. de vraag naar dataopslag exponentieel toe. Schaalgrootte is nodig om de investeringen die daarvoor nodig zijn te kunnen doen. Vandaar dat de gemeente Leeuwarden en de gemeenten die samenwerken in het ISZF elkaar ook hebben gevonden toen beide op zoek waren naar een betaalbare oplossing voor dataopslag. Deze staat in Leeuwarden en in Bolsward.

Het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, Bolsward en Wûnseradiel. Het ISZF wordt landelijk als een voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking gezien. Het verzorgt de ICT-advisering,
-inkoop en het -beheer voor de deelnemende organisaties. Meer informatie en een introductiefilm is te vinden op www.iszf.nl

Â

Meer informatie:

Â

LEEUWARDEN

Bouwe Rijpma

Sectormanager ICT

Tel 058-2338586

Â

ISZF

Almar Wimer Siebenga

Directeur

Tel: 0515-534200

Â

Â

Â