Gemeente Dantumadeel


Akkoord Friese Milieu Federatie en Dantumadiel over De Westereen-East

De Friese Milieu Federatie en de gemeente Dantumadiel hebben een akkoord bereikt over het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Westereen-east. Nu burgemeester en wethouders van Dantumadiel de groenvisie voor dit plan hebben aangepast heeft de Milieufederatie het beroep dat ze had ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan De Westereen-east, ingetrokken. Het beroep zou a.s. donderdag worden behandeld. Voorzitter De Haan van de Milieufederatie en wethouder Bos van Dantumadiel zijn beiden blij met het bereikte akkoord.

Het bestemmingsplan De Westereen-east gaf aan dat het gebied wordt ingericht met een bosachtige beplanting. Op voorstel van de Milieufederatie wordt deze bosachtige inrichting gewijzigd in een meer gebiedseigen inrichting die wat soort en structuur betreft overeenkomt met het omliggende landschap. Zo zullen er nieuwe elzensingels worden aangeplant. Er is een lijst opgesteld van compenserende maatregelen die op basis van de Flora en fauna wet moeten worden genomen. Basis voor het bepalen van deze maatregelen is het bestemmingsplan.

De ontwikkeling en verkoop van kavels begint vanaf de rondweg en verloopt in oostelijke- en noordelijke richting. De daarbij aanwezige natuurwaarden zullen zolang mogelijk in tact worden gehouden en waar dat mogelijk is, zullen de natuurwaarden worden versterkt.

Uit ecologische onderzoeken is gebleken dat in het gebied een vliegroute voor vleermuizen ligt. Op de plek waar deze route wordt doorsneden door de nieuwe rondweg zal een zogenaamde "hopover" worden toegepast. In verband met de vleermuizen en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen wordt de lichtvervuiling tengevolge van de openbare verlichting in het gebied tot een minimum beperkt. De aanleg van de groenstructuur op de kavels van het bedrijventerrein zal projectmatig worden begeleid. De gemeente zal kopers gratis advies aanbieden voor de groene inrichting van de kavel.