Rijksoverheid


30 november 2010

Reactie GGZ Nederland op evaluatierapport van Regioplan 'Zorgopleidingen in de polder, Evaluatie Opleidingsfonds en CBOG' (29282*107)

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek om een reactie op de brief van GGZ Nederland inzake haar reactie op het hierboven vermelde rapport bericht ik u het volgende. Mijn voorganger heeft u bij brief van 7 oktober 2010 het bedoelde rapport aangeboden. Daarin is aangekondigd om de komende tijd gezamenlijk met de betrokken veldpartijen te verkennen welke aanpassingen op korte en langere termijn wenselijk en haalbaar zijn om de werking van het Opleidingsfonds te verbeteren. Ik neem de lijn van mijn voorganger over om deze verkenningen te betrekken bij de formulering van het kabinetsstandpunt. Van diverse veldpartijen hebben mij visies en reacties op het rapport bereikt. Deze worden als input bij het verkennende overleg met veldpartijen betrokken en daarmee bij de voorbereiding van het kabinetsstandpunt.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers