Rijksoverheid


30 november 2010

Kamervragen over een onderzoek van Fier Fryslân

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hennis.Plasschaert (VVD) over een onderzoek van Fier Fryslân (2010Z14632).

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten.Hyllner

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Hennis.Plasschaert (VVD) over een onderzoek van Fier Fryslân.
(2010Z14632)


1.
Bent u bekend met de schokkende uitkomst van het onderzoek uitgevoerd door hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân? 1)

1.
Ja.

2.
Ziet u ruimte voor aanscherping van het beleid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3.
Deelt u de mening dat hier zo spoedig mogelijk werk van moet worden gemaakt? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

2 en 3.
In de publicatie van Fier Fryslân zijn ervaringen gebundeld van de opvang van meisjes/jonge vrouwen in de pilot eergerelateerd geweld, om de gedurende drie jaar opgedane kennis te delen. Gaandeweg wordt er steeds meer inzicht verkregen in de dilemma's van meisjes en jonge vrouwen uit een eercultuur in Nederland. Uit het onderzoek wordt onder meer duidelijk dat, hoewel (de dreiging van) eergerelateerd geweld voor de jonge vrouwen de aanleiding is geweest om hulp te zoeken en het gezin te verlaten, er later vaak meerdere problemen blijken te spelen. Zo komen eenmaal in de veilige opvang bijvoorbeeld post.traumatische stress stoornissen (ten gevolge van seksueel misbruik) aan het licht waarvoor niet eerder hulp is gezocht.
Er zijn geen betrouwbare landelijke cijfers bekend over een mogelijk verband tussen seksueel misbruik (binnen het gezin of de familie) en eergerelateerd geweld. Ik vind de uitkomsten van het onderzoek echter zorgelijk. Daarom zal ik het landelijke Partnership Aanpak Seksueel Geweld1 vragen mij over de gesignaleerde problematiek te adviseren.
In algemene zin worden de opgedane kennis en ervaringen in de pilot meegenomen bij het kabinetsstandpunt op het advies van de commissie 'stelselonderzoek vrouwenopvang', die mij adviseert over een toekomstbestendig stelsel van vrouwenopvang, waaronder specifieke groepen zoals slachtoffers van eergerelateerd geweld. Inmiddels is het onderzoek van de commissie afgerond.
1 Het Partnership Aanpak Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van verschillende kenniscentra en veldpartijen met als inzet om gezamenlijk een impuls te geven aan preventie en aanpak van seksueel geweld. Aangesloten partijen zijn: GGZ Nederland, GGD Nederland, MOgroep, Federatie Opvang, zedenpolitie. en justitie, MEE Nederland, Rutgers Nisso Groep, Movisie, Pharos, VSK, Korrelatie, CASA, CCV.

Ik hoop binnenkort het rapport in ontvangst te nemen en zal de Kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren.


1) Spits, 'Vaak misbruik bij eerwraak', 12 oktober 2010
1) de Telegraaf, 'Slachtoffers eerwraak vaak misbruikt', 11 oktober 2010