Belgische Federale Overheid


Klimaattop in Cancún

Datum: 30 november 2010

De zestiende Conferentie van de Partijen van het Klimaatverdrag vindt plaats in Cancún (Mexico) van 29 november tot 10 december 2010. De onderhandelingen gaan vooral over het toekomstig klimaatregime (post-2012). De bijdrage aan de globale inspanning door industrielanden en ontwikkelingslanden en de financiering ervan vormen de kern van deze complexe onderhandelingen. Daarnaast komen ook de aanpassing aan klimaatverandering, de rol van technologie en maatregelen tegen ontbossing aan bod.

Belgische delegatie

Vier Belgische ministers vertegenwoordigen ons land in Cancún. De federale minister van Klimaat leidt de Belgische delegatie op de klimaatconferentie in Cancùn. De Vlaamse minister van Leefmilieu vertegenwoordigt de 27 lidstaten van de Europese Unie in haar hoedanigheid van voorzitster van de Europese Raad voor Leefmilieu. Ook de Waalse minister van Leefmilieu en de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor leefmilieu zijn van de partij.

Van Kyoto tot Cancún

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering kwam tot stand in 1992. Het wordt aangevuld door het Kyoto-protocol uit 1997. In het Kyoto-protocol engageren de industrielanden zich om hun jaarlijkse emissies in de periode 2008-2012 met minstens 5 % te verminderen in vergelijking met het basisjaar 1990. De onderhandelingen over een post-2012 klimaatregime gingen van start in 2005 (Montreal) en werden verder uitgediept in 2007 (Bali). De verwachting was om deze onderhandelingen in 2009 af te ronden in Kopenhagen.
Ondanks de vooruitgang die geboekt werd, lagen de standpunten te ver uiteen om in Kopenhagen een nieuw klimaatregime uit te tekenen.

Kloof tussen ontwikkelings- en industrielanden overbruggen

Voor het leiden van het verdere verloop van de onderhandelingen heeft de conferentie het initiatief toevertrouwd aan Mexico, het gastland van de huidige klimaatconferentie in Cancún. Als midden-inkomensland is Mexico goed geplaatst om de kloof tussen ontwikkelingslanden en industrielanden te helpen overbruggen en het vertrouwen te herstellen.

Gezien de ervaring in Kopenhagen wordt niet verwacht dat het werk in Cancún volledig zal kunnen worden afgerond. Maar het is wel de bedoeling om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken op concrete domeinen met het oog op een bindend akkoord in de loop van 2011.

Meer informatie vindt u op

* de website www.klimaat.be

* de website van de klimaatconferentie in Cancun (en)