Rijksoverheid


30 november 2010

Kamervragen over seksueel misbruik van slachtoffers van eergerelateerd geweld

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Klaveren (PVV) over seksueel misbruik van slachtoffers van eergerelateerd geweld (2010Z14862).

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten.Hyllner

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Klaveren (PVV) over seksueel mis. bruik van slachtoffers van eergerelateerd geweld.
(2010Z14862)


1
Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Vaak misbruik bij eerwraak'? 1)
1
Ja

2
Is het waar dat meer dan de helft van de, als gevolg van eergerelateerd geweld, opgevangen vrouwen seksueel misbruikt is door familieleden? Zo nee, wat zijn de correcte cijfers?

2
Sinds de start van de pilot 'veilige opvang meisjes/jonge vrouwen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van eergerelateerd geweld' op 1 januari 2007 tot 1 sep. tember 2010 zijn 143 meisjes/jonge vrouwen in Zahir opgevangen. Het onderzoek 'De Dochters van Zahir', dat Fier Fryslân heeft uitgevoerd, heeft betrekking op de 86 meisjes/jonge vrouwen die zijn opgevangen in de periode 1 januari 2008 tot 1 maart 2010. Van deze 86 meisjes/jonge vrouwen is volgens het onderzoek van 45 meisjes/jonge vrouwen bekend dat ze seksueel misbruikt zijn binnen het gezin of de familie (52%). Er zijn hieromtrent geen betrouwbare landelijke cijfers bekend.
3
Welk deel van de, als gevolg van eergerelateerd geweld, opgevangen vrouwen in het proefproject is niet.westers allochtoon?
3
Van de 143 meisjes/jonge vrouwen die tot 1 september 2010 zijn opgevangen is 26% van Turkse afkomst, 24% Marokkaans, 27% Irakees en 23% afkomstig uit een scala aan (voornamelijk niet.westerse) landen. Van de 86 in het onderzoek van Fier Fryslân betrokken meisjes/jonge vrouwen is 23% van Turkse afkomst, 25% Marokkaans, 16% Irakees en 36% afkomstig uit diverse (voornamelijk niet.westerse) landen.

4
Welke conclusie verbinden de ministers aan de uitkomsten van het onderzoek 'De dochters van Zahir'?
4
Op basis van de bevindingen in het onderzoek 'De dochters van Zahir', kan geen valide uitspraak gedaan worden over het vóórkomen van seksueel misbruik bin. nen gemeenschappen waar familie.eer een belangrijke rol speelt. Zowel over de omvang van seksueel misbruik binnen deze gemeenschappen als over de relatie tussen seksueel misbruik en de rol van familie.eer is landelijk weinig bekend. Het feit dat er een taboe rust op het bespreken en melden van seksueel misbruik bin. nen genoemde gemeenschappen zorgt dat feiten en cijfers zeer moeilijk boven tafel te krijgen zijn.
De bevindingen uit het onderzoek van Fier Fryslân neem ik serieus. Ik zal daarom het landelijke Partnership Aanpak Seksueel Geweld1 vragen mij over de gesigna. leerde problematiek te adviseren.

1) Spits, 'Vaak misbruik bij eerwraak', 12 oktober 2010
1) de Telegraaf, 'Slachtoffers eerwraak vaak misbruikt', 11 oktober 2010
1 Het Partnership Aanpak Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van verschillende kenniscentra en veldpartijen met als inzet om gezamenlijk een impuls te geven aan preven. tie en aanpak van seksueel geweld. Aangesloten partijen zijn: GGZ Nederland, GGD Neder. land, MOgroep, Federatie Opvang, zedenpolitie. en justitie, MEE Nederland, Rutgers Nisso Groep, Movisie, Pharos, VSK, Korrelatie, CASA, CCV.