MKB-Nederland

SOS Vakmanschap luidt noodkreet bij minister Van Bijsterveldt

30 november 2010De Samenwerkende Organisaties Specialistisch Vakmanschap roepen minister van Bijsterveldt op tot intensieve samenwerking om het kleinschalige, specialistische vakmanschap te behouden voor de toekomst. Vandaag overhandigde Loek Hermans de minister het manifest `Red de specialistische vakman'. Hierin maken de organisaties gewag van de veralgemenisering van het beroepsonderwijs en de bedreiging die dit vormt voor het voortbestaan van specialistische branches.

Bedrijven in kleinschalige, specialistische ambachten worden in toenemende mate geconfronteerd met een stagnerende instroom van jongeren (ontgroening) en een groeiende uitstroom van oudere, ervaren medewerkers (vergrijzing). De Samenwerkende Organisaties Vakmanschap (SOS Vakmanschap) signaleren veralgemenisering van het beroepsonderwijs. Hierdoor dreigen tal van specialistische beroepen te verdwijnen, soms al op korte termijn.

De organisaties benadrukken in het manifest het enorme belang van het vakmanschap voor de Nederlandse economie en voor de samenleving en de maatregelen die daarom noodzakelijk zijn. Als de veralgemenisering niet tijdig een halt wordt toegeroepen, zal het steeds moeilijker worden om goed geschoolde vaklieden te vinden en zal er door de sterke vergrijzing in deze beroepen enorm veel knowhow verloren gaan. En bovendien: de specialistische vakmensen vertegenwoordigen een grote diversiteit aan beroepen, maar liefst een kwart miljoen Nederlandse bedrijven, een miljoen beroepsbeoefenaren en een jaarlijkse omzet van zo'n 127 miljard euro.

Tot genoegen van SOS Vakmanschap staat in het regeerakkoord, dat ieder talent telt, dat prioriteit wordt gegeven aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, dat er betere vakmensen nodig zijn voor de 21e eeuw en dat de samenwerking van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zal worden versterkt.

Branches zijn volop bezig om te bekijken wat zij zelf kunnen doen om hun specialistische opleidingen te behouden. Hulp van de overheid is daarbij onmisbaar, onder meer om ruimte te scheppen binnen de regelgeving, de bekostiging te garanderen van arbeidsmarktrelevante opleidingen en het faciliteren van een leven lang leren.

Met het manifest hebben de 44 organisaties van SOS Vakmanschap één krachtige stem laten horen richting onderwijs en politiek. Zij verzoeken de minister om korte termijn een commissie in te stellen waarin onderwijs, bedrijfsleven en het ministerie gezamenlijk aan de slag gaan met concrete oplossingen voor deze problematiek.