Gemeente Zutphen

gebied Halvemaanstraat onder de loep

Gemeente Zutphen geeft invulling aan het gebied

Aan de Halvemaanstraat en Melatensteeg bevindt zich al jaren een braakliggend gebied. Doordat het gebied niet echt een gebruiksfunctie heeft, verloedert het. Het is eigenlijk de laatste `rotte plek' in het stadscentrum. Al in de in 2001 vastgestelde Ontwikkelingsvisie `Zutphen richting 2020' is de wens geuit het terrein met woningbouw in te vullen. Sinds die tijd zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden om dit terrein te ontwikkelen.

Nieuw plan

De gemeente wil in de binnenstad kwalitatief hoogwaardig bouwen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Hierdoor zijn eerdere onderzoeken gestaakt. Het afgelopen jaar heeft de gemeente met Esprit Planontwikkeling BV opnieuw onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Op basis van dat onderzoek lijkt er voldoende perspectief te zijn om tot een succesvolle invulling te komen. De ideëen kunnen verder worden uitgewerkt. De planvorming heeft betrekking op het op onderstaand kaartje aangegeven gebied.

plangebied Halvemaanstraat

Planning

De gemeente vindt het belangrijk dat bij de uitwerking veel overlegd wordt met belanghebbenden, zoals eigenaren en gebruikers van panden in de omgeving. Van groot belang is ook dat de gemeenteraad de kaders/randvoorwaarden voor het project aangeeft. Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad daartoe voorstellen doen. Daarvoor is de volgende werkwijze bepaald:


1. Maandag 6 december 2010:
Verstrekken van een toelichting op de stedenbouwkundige verkenningen en mogelijke kaders voor het project aan het (raads)Forum.


2. Maandag 13 december 2010:
Informatieavond voor eigenaren en gebruikers van panden in de omgeving. De stedenbouwkundige verkenningen worden toegelicht en daar kan op gereageerd worden. Alles wat op die avond wordt ingebracht wordt ter kennis van de gemeenteraad gebracht.


3. Medio januari/februari 2011:
Vaststelling van de kaders door de gemeenteraad aan de hand van een concreet voorstel van burgemeester en wethouders.

Forum

De Forumvergadering van 6 december is openbaar. Voor de informatieavond zijn uitnodigingen verstuurd. Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad gaat een projectgroep met de verdere uitwerking starten.