Rijksoverheid


30 november 2010
Kostprijsonderzoek COA

Bij de behandeling van de begroting 2010 is aan de Kamer toegezegd te rapporteren over de uitkomsten van het kostprijsonderzoek COA. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De nieuwe kostprijzen zijn tot stand gekomen op basis van een nacalculatie van de kostprijzen 2007"2009. In de nieuwe kostprijzen zijn o.a. de beleidswijzigingen voortvloeiende uit de verbeterde asielprocedure verwerkt.
Verder zijn een aantal activiteiten die projectmatig werden gefinancierd in de opdracht aan het COA verwerkt in de kostprijzen. Voorbeelden hiervan zijn weerbaarheidstrainingen voor kwetsbare groepen en de nieuwe opvangvormen voortvloeiend uit de verbeterde asielprocedure. Daarnaast heeft de reguliere jaarlijkse indexatie plaatsgevonden. De percentuele stijging van de kostprijs in 2011 t.o.v. 2009 voor de "reguliere" asielzoeker bedraagt 1,7%. Als ik rekening hou met de totale kosten van de opvang voor de bijzondere categorieën asielzoekers (bv. alleenstaande minderjarige vreemdelingen, asielzoekers met psychische klachten) bedraagt de percentuele stijging circa 10% gemeten over 2 jaar. De voornaamste elementen die geleid hebben tot deze stijging zijn:
- kosten gezondheidszorg ;

- nieuwe opvangvormen (centrale opvanglocatie, procesopvanglocatie, procesopvanglocatie alleenstaande minderjarige vreemdelingen);

- structureel financieren van activiteiten die voorheen als project werden uitgevoerd;

- de hogere kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de Regeling verstrekkingen asielzoekers.
Uiteraard zal ik mij tot het uiterste inspannen om de kosten beheersbaar te houden. Gezamenlijk met het COA wordt o.a. onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen.

Daarnaast zal in de loop van 2011 een vervolg worden ingezet van het kostprijsonderzoek. Het doel hiervan is o.a. de financieringssystematiek te herbezien.
De minister voor Immigratie en Asiel,
G.B.M.Leers