Rijksoverheid


30 november 2010

voortgangsrapportage perceelsregistratie

Geachte Voorzitter,

Voorafgaand aan de start van de uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling 2010 (BTR 2010) vanaf 1 december aanstaande, informeer ik u over de voortgang van de perceelsregistratie. In deze brief ga ik in op het verwerkingsproces van de opmerkingen die door de ondernemers voor en tijdens de Gecombineerde Data Inwinningsperiode (GDI) zijn gemaakt en het verdere verloop van het uitvoeringsproces. Tevens zal ik nog ingaan op de voorgang van de voorbereiding van het betaalschema van de BTR 2010.
Stand van zaken perceelsregister
In de vorige rapportage van 4 oktober jongstleden heeft mijn voorganger u gemeld dat Dienst Regelingen druk bezig was om alle opmerkingen die voor en tijdens de Gecombineerde Data Inwinningsperiode (GDI) zijn gemaakt te verwerken. Inmiddels zijn alle 245.000 opmerkingen verwerkt en alle 73.709 landbouwers zijn aangeschreven om hen de mogelijkheid te bieden hun perceelsregistratie te controleren en die te vergelijken met de opgegeven oppervlakte in de GD!.
Het aantal ondernemers dat tot nu toe de oppervlakte naar beneden heeft bijgesteld, is reiatief beperkt: 3.408 ondernemers hebben 22.279 percelen met in totaal 1.486 hectares naar beneden bijgesteld. Uit steekproeven blijkt dat het hier om kleine bijstellingen per ondernemer gaat. In totaal zijn er 788.277 gewaspercelen opgegeven tijdens de GDI, met een totaaloppervlakte van meer dan
1,9 miljoen hectares.
Dit jaar is de slootmarge ingevoerd. Het aantal perceien waarbij slootmarge is aangevraagd, bedraagt 44.265. De totale oppervlakte van de aangevraagde slootmarge bedraagt 4173,04 hectare.
Vanaf 1 juli tot en met 24 november 2010 zijn er bij het LNV-Ioket circa 12.500 telefoontjes over de perceelsregistratie binnengekomen. Dit is circa 10% van het totaal van circa 118.300 telefoontjes dat in dezelfde periode over het gehele werkpakket van DR bij het LNV-Ioket is binnengekomen.

Van deze 12.500 telefoontjes zijn er circa 4700 doorverbonden met een perceelsregistratie-specialist. In bijna alle gevallen kon het probleem of de vraag worden opgelost of beantwoord.
In 6 gevallen is de nVWA gevraagd om een veldcontrole uit te voeren. Deze 6 gevallen maken deel uit van een lijst van 19 knelgevallen die via LTO, de Boerderij en het LNV-Ioket zijn binnengekomen. Veertien van deze knelgevallen zijn naar tevredenheid van de betreffende ondernemer afgehandeld. De overige zijn in behandeling en zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld. Betaalschema voor de BTR 2010
In de brief van 4 oktober aan uw Kamer is gemeld dat de verwachting was dat in december circa 40 tot 45% van de ondernemers definitief kunnen worden uitbetaald. Tevens werd in dezelfde brief de verwachting uitgesproken dat in februari 2011 circa 70% van de ondernemers is uitbetaald en in april 2011 circa 90 tot 95%. Alle voorbereidingen zijn in gang gezet en ik verwacht dat daarmee de betaaldoeistellingen worden gehaald .

.-b)e-.~li>l~m:e:etaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. Henk Bleker