Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


eigenaren/gebruikers kunnen gegevens overtredingen op website zien

Digitale schouw waterschap: eigenaren/gebruikers kunnen gegevens overtredingen op website zien

Publicatiedatum : 30 november 2010

Dit jaar heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de najaarsschouw voor het eerst digitaal uitgevoerd in de gebieden Kromme Rijn, Leidsche Rijn en IJssel. Eigenaren/gebruikers van percelen die het onderhoud van hun watergangen niet of onvoldoende hebben uitgevoerd kunnen de gegevens nu voor het eerst op de website van het waterschap bekijken, met een speciale inlogcode.

Waarom is onderhoud nodig

Sloten moeten goed onderhouden zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water wordt belemmerd. Het land wordt te nat of te droog of er ontstaat wateroverlast. Ook is een niet goed onderhouden sloot slecht voor het watermilieu. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren wat uiteindelijk ook resulteert in stankoverlast.

Om welke watergangen gaat het

Bij de najaarsschouw gaat het om het onderhoud van watergangen die belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water. Vaak zijn deze in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, Rijk), grote instanties (bijv. NS) en voor de rest bij particuliere eigenaren. Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap steekproefsgewijs of naar aanleiding van klachten.