Rijksvoorlichtingsdienst

Duurzame versterking van de economie

Een scherpe focus op economische groei door te investeren in de belangrijkste economische motoren, door de regeldruk te verminderen en door te kiezen voor meer ruimte voor provincies en gemeentes. Dat zijn de kaders voor de agenda van minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Elke Euro telt

"In deze tijden moet Nederland maximaal profiteren van elke geïnvesteerde euro", dat stelt minister Schultz van Haegen in haar beleidsbrief Infrastructuur en Milieu. Economische groei is in de komende jaren bepalend voor de investeringen van het rijk. Daarom ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van onze belangrijkste centra; de mainports, brainports en greenports in de regio's rond Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Hier zijn de mobiliteitsproblemen ook het grootst. De prioritering heeft vooral effect op de nieuwe investeringen. De bestaande bouwagenda, met investeringen in heel Nederland, wordt - waar mogelijk versneld - doorgezet.

40 miljard voor infrastructuur

Voor de komende tien jaar is ruim 40 miljard euro beschikbaar voor de uitbreiding van wegen, vaarwegen, spoor en regionaal openbaar vervoer. Ruim de helft daarvan is voor weguitbreidingen wat zal leiden tot minstens 800 km extra asfalt over vijf jaar. Daarnaast maakt dit kabinet ook keuzes voor projecten voorbij 2020. Daarvoor is jaarlijks nog eens 7,5 miljard euro beschikbaar tot 2028. Nieuwe, private financieringsmodellen in rijksinfrastructuur komen als mogelijkheid boven op deze financiële ruimte.

Maximale vrijheid

Keuzevrijheid voor provincies, ondernemers en burgers staat centraal in het ruimtelijk beleid. Voortaan concentreert het rijk zich op belangen die alleen op nationaal niveau kunnen worden opgelost. Er ontstaat ruimte voor creativiteit bij provincies en gemeenten doordat beleidskeuzen dicht bij de burger genomen worden. Het opleggen van kaders en andere beperkingen aan decentrale overheden wordt daarom teruggedrongen. Er volgt voor de zomer van 2011 een actualisatie van de nota's Ruimte en Mobiliteit. Dat zal één nieuw Rijkskader worden.

Vereenvoudiging van regels

Het rijk maximeert de ruimte voor decentrale overheden door een einde te maken aan lange ingewikkelde procedures voor ondernemers, burgers en overheden. Kern hierin is een verregaande vereenvoudiging van het omgevingsrecht en het permanent maken van de crisis- en herstelwet. Dit zal in deze kabinetsperiode al effect sorteren. Ook verdwijnen de nationale koppen op de Europese regelgeving voor het ruimtelijk en milieubeleid. Hierbij kan worden gedacht aan bebouwingsplafonds voor nationale landschappen, het bundelings-, verdichtings- en locatiebeleid en rijksbufferzones. Tegelijkertijd wordt in overleg met decentrale overheden gekeken naar verder decentraliseren van regionale middelen voor verkeer en vervoer.