ChristenUnie


Bijdrage Joël Voordewind begroting Immigratie & Asiel

Bijdrage Joël Voordewind begroting Immigratie & Asiel

dinsdag 30 november 2010 10:00

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Het asieldebat lijkt steeds meer op een debat dat gaat over cijfertjes. Ik hoop dat we dit debat wat principiëler kunnen voeren en dat we het kunnen hebben over de zorg voor mensen, over de zorgvuldigheid in de procedure en over mensen die op de vlucht zijn vanwege oorlogen en rampen, mensensmokkel en mensenhandel. Dat zijn ook oorzaken waardoor mensen hier terechtkomen. Ik wil echter ook in positieve zin over asiel spreken. Kennismigranten kunnen een meerwaarde bieden aan Nederland. Daarom vraag ik deze minister naar de doelstellingen van zijn beleid in de komende jaren. We hebben van de PVV gehoord wat hun streefcijfers zijn: 25% minder asielzoekers en in totaal 50% minder niet-westerse migranten. Onderschrijft de minister deze cijfermatige doelstelling? Is dit ook zijn doelstelling?

Dit kabinet schrijft ook dat het de voorkeur geeft aan opvang in de regio. Het kabinet wil de vluchtelingen het liefst opvangen waar zij vandaan komen. Ook de toetsing van de asielaanvragen zou daar moeten plaatsvinden. De ChristenUnie is hiervan altijd voorstander geweest. Nu wordt trouwens 80% van de vluchtelingen al opgevangen in hun regio. Als het kabinet dit serieus wil aanpakken, is het dan ook bereid om boter bij de vis te doen? We zien een bezuiniging van 900 mln. op Ontwikkelingssamenwerking. Dat zal ongetwijfeld een neerslag hebben op de begroting voor noodhulp en voor de opvang van de mensen in de regio. Een aantal van de aanwezige Kamerleden is in Syrië en Jordanië geweest, waar mensen uit bijvoorbeeld Irak worden opgevangen. Er moet wel boter bij de vis komen. We moeten kijken naar de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Een voorbeeld van dit proces is geweest dat mijn fractie in 2008 heeft gevraagd om de Irakese asielzoekers meer in het land zelf op te vangen, met name in Noord-Irak. Daarmee wilden wij voorkomen dat de Irakezen naar Europa zouden komen. Het vorige kabinet heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Deze geldstromen zijn nu weer gestopt. Is de minister voor Immigratie en Asiel bereid om met zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking te bekijken of wij de opvang in Noord-Irak misschien wel gaande zouden moeten houden? Dan kunnen we de vluchtelingen opvangen in hun eigen gebied. Ik hoor graag de reactie van de minister. Eerder heb ik ook gezegd dat als we de mensen in hun regio willen houden, we ook meer zouden moeten investeren in de veiligheid van mensen. Onveiligheid is de belangrijkste reden waarom mensen uit Iran en met name uit Irak vluchten. In die context heb ik gesuggereerd om te kijken naar een veilige zone in Noord-Irak, zoals wij indertijd gedaan hebben voor de Koerden. Misschien kunnen wij dit doen in combinatie met het Koerdische gebied en de Koerdische provincie. Op die manier werken we preventief en geven we hulp aan de mensen daar in plaats van dat zij hierheen komen en uiteindelijk in de illegaliteit terecht komen.

Ik ben blij met de toezeggingen van de VVD en het CDA om opnieuw te kijken naar de strafbaarstelling van mensen die illegalen helpen. Ik neem aan dat hiermee aan het kabinet het signaal is gegeven om deze strafbaarstelling niet van toepassing te achten op artsen en kerken. Naar mijn overtuiging mag aan kinderen van asielzoekers ook geen onderwijs onthouden worden. We hebben zojuist de rechten van het kind voorgelezen. Ik hoor graag de reactie van de minister. In hoeverre gaat hij dit uitsluiten als hij zijn plannen verder verwerkt?

Ik zie dat het kabinet het doel heeft om de criteria voor gezinshereniging bij asielzoekers gelijk te trekken met die voor gezinsmigratie. We komen erg in de problemen door voor kinderen van asielzoekers drempels op te werpen als: een referent die een jaar in Nederland zou moeten zijn, een eigen verblijfplaats, de leeftijd van de partner etc.

Hoe is dat te rijmen met het EVRM, waarin staat dat juist het recht op gezinsleven geldt, en met de gezinsherenigingsrichtlijn van de EU? Ik krijg hier graag een reactie op van de minister, want ik overweeg om op dit punt een motie in te dienen.

Vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie bij de begrotingsbehandeling gesteld dat het onmogelijk en onjuist is dat het IND van ex-moslims vraagt om in een land als Iran niet voor de eigen religie op te komen. De staatssecretaris heeft toen beloofd om dit beter te gaan doen, en stelde dat van personen die in het land van herkomst een minderheidsreligie aanhangen niet mag worden gevraagd dat zij hun geloof verborgen houden. Deelt de minister dit uitgangspunt en die conclusie van de staatssecretaris toen? Hoe verhoudt zich dat inmiddels tot de meest recente ambtsberichten over Iran? Daarin wordt namelijk wel degelijk gesproken over "inpassen in de cultuur van een samenleving", lees: vooral de tradities als een moslim naleven en het feit dat je christen bent geworden zo veel mogelijk verzwijgen.

De voorzitter: U hebt nog 30 seconden.

**

De heer Voordewind (ChristenUnie): Ik heb nog twee punten, voorzitter.

De minister zegt in zijn beantwoording van schriftelijke vragen dat hij nog steeds vindt dat er geen specifiek geweld jegens christenen plaatsvindt. Ik kan hem een hele lijst geven met geweldsincidenten en met namen van mensen die de afgelopen drie à vier weken gericht zijn vermoord. Ik ontvang graag een visie van de minister op dat gerichte geweld jegens christenen.

We hebben eerder Kamervragen gesteld over bedreigingen in azc's. Ik heb zojuist in een interruptie al gezegd dat er 158 bedreigingen die betrekking hebben op homofilie bekend zijn bij Secret Garden. Ook de cijfers van stichting Gave, die niet zozeer uit een onderzoek maar uit een peiling naar voren kwamen, geven te kennen dat er meer aan de hand is dan blijkt uit de cijfers die het COA tot nu toe heeft gegeven. Is de minister alsnog bereid om ten eerste een speciale vertrouwenspersoon aan te stellen zodat de drempel om naar het COA te stappen en dergelijke dingen wel te melden, lager wordt en ten tweede een onderzoek in te stellen naar de feitelijke bedreigingen en geweldsincidenten in de azc's?

Ten slotte wil ik het hebben over de interim measures. De minister heeft toegezegd, de brieven van het Europees Hof voortaan zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen aan de Nederlandse rechtspraktijk alsook aan de Tweede Kamer. Ik heb al eerder gevraagd om de precieze uitwerking daarvan. Ik zal hier in tweede termijn met een motie op terugkomen.

Joël Voordewind