Raad van State


dinsdag 30 november 2010
Zitting over de sloop- en bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft verleend voor een bedrijfspand aan de Overblaak in Rotterdam. Met de vergunningen kan het pand veranderd worden in een opvanglocatie voor ex-gedetineerden. Onder meer de vereniging van Eigenaar Paalwoningen en Bedrijfsruimten Blaak is het niet eens met de vergunningen en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden de opvang van ex-gedetineerden op die locatie niet passen in het bestemmingsplan. Verder zou de locatie niet voldoen aan brandveiligheidseisen. De rechtbank in Rotterdam heeft in april 2010 een eerder beroep van de vereniging ongegrond verklaard. (zaaknummer 201005440/1)
Zitting over de aanwijzing door de voormalige minister van LNV van De Waddenzee (gebied 1) als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn. Verder heeft de minister een eerdere aanwijzing als bedoeld in de Vogelrichtlijn gewijzigd. In het aanwijzingsbesluit staat welke types leefgebieden en diersoorten in het gebied voorkomen. Het besluit bevat ook de doelstellingen om het gebied in stand te houden. Niet geregeld is hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. Dat wordt geregeld in een beheerplan dat nog moeten worden vastgesteld. Onder meer de Vogelbescherming komt tegen het besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vindt dat de minister strengere doelstellingen in het besluit had moeten opnemen, zodat het duingebied niet alleen behouden blijft, maar ook verbeterd wordt. Enkele bedrijven zijn bang dat zij door de aanwijzingen juist in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. Ook de colleges van burgemeester en wethouders van Ameland en Wieringen, de gemeenteraad van Terschelling en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Friesland komen tegen het aanwijzingsbesluit in beroep. Zij vrezen dat het besluit activiteiten in het gebied, waaronder die in enkele havens, te veel zal beperken. Op die plekken zouden geen natuurwaarden aanwezig zijn die moeten worden beschermd. Zie ook de zaken die de Raad van State op 30 november om 13.45 en 15.45 uur en op 1 december om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur op zitting behandelt. (zaaknummer 200902381/1)

11.15 uur

Zitting over het zogenoemde projectbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek voor de bouw van 61 energiezuinige woningen aan de Biezenakker in Ulft. Het gemeentebestuur heeft ook een bouwvergunning verleend. Omdat het bestemmingsplan de aanleg van een tijdelijke bouwweg niet toestaat, heeft het gemeentebestuur ook een ontheffing van het bestemmingsplan verleend voor een periode van twee jaar. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Een aantal omwonenden en de voetbalvereniging Ulftse Boys komen tegen de besluiten in beroep. Volgens hen is er geen behoefte aan nieuwe woningen in het gebied, omdat de verwachting zou zijn dat het bevolkingsaantal de komende jaren daalt. (zaaknummer 201007809/1)

11.15 uur

Zitting over de boete die de minister van Sociale Zaken heeft opgelegd aan een uitzendbureau uit Bergen op Zoom. Dit uitzendbureau heeft vier Bulgaren uitgezonden om productiewerk te verrichten. De minister heeft een boete van EUR 32.000 opgelegd nadat uit controles was gebleken dat de Bulgaren werkzaamheden verrichten zonder over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. De rechtbank in Breda heeft in mei 2010 een eerder beroep van het uitzendbureau gedeeltelijk gegrond verklaard en de boete verlaagd naar EUR 20.000 vanwege de financiële omstandigheden van het uitzendbureau. De minister is het niet eens met de verlaging en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook het uitzendbureau komt in hoger beroep. Het vindt dat het boetebeleid van de minister discriminerend is, omdat bij het opleggen van de boete niet gekeken wordt naar de grootte van het bedrijf. (zaaknummer 201006304/1)

13.45 uur

Zitting over de aanwijzing door de voormalige minister van LNV van het waddengebied Duinen en Lange Land Texel (gebied 2) als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn. Verder heeft de minister een eerdere aanwijzing als bedoeld in de Vogelrichtlijn gewijzigd. In het aanwijzingsbesluit staat welke types leefgebieden en diersoorten in het gebied voorkomen. Het besluit bevat ook de doelstellingen om het gebied in stand te houden. Niet geregeld is hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. Dat wordt geregeld in een beheerplan dat nog moeten worden vastgesteld. Onder meer de Vogelbescherming komt tegen het besluit in beroep. Zij vindt dat de minister strengere doelstellingen in het besluit had moeten opnemen, zodat het duingebied niet alleen behouden blijft, maar ook verbeterd wordt. Ook het college van burgemeester en wethouders van Texel komt in beroep. Het is bang dat het besluit activiteiten in het gebied te veel zal beperken. Ook enkele bewoners van Texel komen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie ook de zaken die de Raad van State op 30 november om 10.00 en 15.45 uur en op 1 december om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur op zitting behandelt. (zaaknummer 200902443/1)

15.45 uur

Zitting over de aanwijzing door de voormalige minister van LNV van de Noordzeekustzone (gebied 7) als speciale beschermingszone als bedoeld in de Habitatrichtlijn. Verder heeft de minister een eerdere aanwijzing als bedoeld in de Vogelrichtlijn gewijzigd. In het aanwijzingsbesluit staat welke types leefgebieden en diersoorten in het gebied voorkomen. Het besluit bevat ook de doelstellingen om het gebied in stand te houden. Niet geregeld is hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. Dat wordt geregeld in een beheerplan dat nog moeten worden vastgesteld. De Vogelbescherming, de Faunabescherming en de stichting De Noordzee komen tegen het besluit in beroep. Zij vindt dat de minister strengere doelstellingen in het besluit had moeten opnemen, zodat het duingebied niet alleen behouden blijft, maar ook verbeterd wordt. Ook het Productschap Vis komt in beroep. Zij komt op voor de vissers in het gebied en vindt de doelstellingen juist te streng en niet haalbaar. Zie ook de zaken die de Raad van State op 30 november om 10.00 en 13.45 uur en op 1 december om 11.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur op zitting behandelt. (zaaknummer 200902380/1)