Gemeente Utrecht


| |
|Week 48                                |
|                                   |
|Datum 1 december 2010                        |
|                                   |
|Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en     |
|wethouders                              |
|                                   |
|Nagekomen collegebericht collegevergadering 30-11-'10         |
|                                   |
|Uitgangspunten versterking wijkgericht werken             |
|De versterking van de participatieve democratie en het wijkgericht  |
|werken is één van de belangrijke pijlers in het collegeprogramma   |
|'Groen, Open en Sociaal'. Vandaag heeft het college van burgemeester |
|en wethouders de uitgangspunten voor de versterking van het      |
|wijkgericht werken van de gemeente vastgesteld. Het college wil meer |
|gebruik maken van de kennis, denkkracht en innovatievermogen van   |
|bewoners, ondernemers en professionals in Utrecht. Dit vraagt om een |
|gemeentelijke organisatie die meer en beter gaat samenwerken met   |
|bewoners, organisaties en professionals in de wijken.         |
|                                   |
|De gehele gemeentelijke organisatie gaat wijkgericht en vraaggericht |
|werken. Een sleutelrol is weggelegd voor de wijkmanager, die een   |
|sterkere positie krijgt. De wijkmanagers worden 'wijkregisseurs' die |
|meer dan nu het geval is sturing geven aan uitvoeringsprogramma's in |
|de wijken en participatie stimuleren. Samen met het wijknetwerk    |
|stellen zij in een wijkvisie de specifieke behoefte in de wijk vast. |
|Deze vraag in de wijken wordt meer leidend voor de programmeringen van|
|de gemeentelijke diensten.                      |
|                                   |
|De komende maanden worden de uitgangspunten wijkgericht werken nader |
|uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken partijen. Wijkraden,   |
|woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen is om advies gevraagd  |
|over de inhoud van de notitie 'Wijkgericht werken'. Ook zijn zij   |
|uitgenodigd voor een werkconferentie begin 2011 om vorm te geven aan |
|de nadere uitwerking van de uitgangspunten wijkgericht werken. Naar  |
|verwachting wordt de nieuwe werkwijze in het voorjaar van 2011 ter  |
|besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.            |
|                                   |
|Meer informatie: Bestuurscommuncatie, 030 - 286 11 32         |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |

---- --