Provincie Noord-Brabant

|Openbare besluitenlijst              |
|Vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 30 november |
|2010                       |


1. Board en managementletter
De externe provinciale accountant heeft de interimcontrole over het begrotingsjaar 2010 uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een managementletter voor GS en een boardletter voor Provinciale Staten. Op hoofdlijnen constateert de externe accountant dat de provincie een stevig fundament voor zowel de financiën en de planning- en controlcylus bouwt. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan om de financiële organisatie te verbeteren die GS vertalen in een actielijst. GS zenden de Boardletter, voorzien van een reactie van GS, toe aan de Rekeningcommissie.

2. Ruimtelijke problemen na herindeling gebied Eindhoven
Het convenant uit 2005 voor realisatie van extra sociale woningbouw en bedrijventerreinen in de gemeenten rond Eindhoven werkt, dat melden Gedeputeerde Staten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nadat indertijd de discussie over gemeentelijke herindeling is stop gezet, is in de regio de afspraak gemaakt om de minister regelmatig te informeren. Er wordt nu nagedacht over een vernieuwing van het convenant, GS stemmen daar mee in als de oorspronkelijke doelstelling overeind blijft.

3. Overplaatsing intensieve veehouderij Gemert-Bakel
GS verlenen een ontheffing voor de verplaatsing van een intensieve veehouderij in extensiveringsgebied in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) naar het landbouwontwikkelingsgebied De Rips. Het gaat om een zogenoemde lopende zaak.

4. Bouwblok intensieve veehouderij Veghel
GS zijn voornemens een ontheffing te verlenen voor vergroting van een agrarisch bouwblok van een intensieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied in Veghel. Het gaat om een reguliere ontheffing tot vergroting van het agrarisch bouwblok in het landbouwontwikkelingsgebied, tot een maximale omvang van 2,5 hectare.

5. Geluidssituatie rondom industrieterreinen
Via zonebeheer verkrijgen burgers, bedrijven, gemeenten en provincie inzicht in de geluidssituatie rondom een industrieterrein. Gemeenten kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor een actueel en goed zonebeheer via de subsisidieregeling 'Zonebeheer in Noord-Brabant 2010-2012', die GS hebben vastgesteld. Uit een eerder subsidieproject bleek dat het stimuleren van zonebeheer bij gemeenten resultaat oplevert. Het aantal industrieterreinen met overschrijdingen van de grenswaarden nam af.

6. Aanpak kredietcrisis: maandrapportage november
Eind 2010 zal een aantal maatregelen uit de aanpak kredietcrisis worden afgerond, een aantal loopt nog in 2011 door. Als alle maatregelen uit het pakket conform planning worden uitgevoerd, heeft de provincie in totaal E222 miljoen geïnvesteerd om Brabant door de economische crisis heen te helpen. Dit staat in de maandrapportage november 2010, die GS sturen aan de Statencommissies Economie Mobiliteit & Grotestedenbeleid en Bestuur & Middelen.

7. Reactie op advies Energieagenda
Zowel SER Brabant als het Provinciale Omgevingscommissie (POC) oordelen positief over de Energie-agenda 2010-2020. Het sluit goed aan bij Rijksbeleid en de Agenda van Brabant. Gedeputeerde Staten geven hun reactie op deze adviezen aan beide organisaties.

8. Statenvragen buurtbussen Land van Heusden en Altena
GS vinden het vervelend als reizigers bij de halte moeten blijven staan, omdat de buurtbus vol is. De wettelijke eis dat maximaal 8 passagiers in de buurtbus vervoerd mogen worden, moet echter wel worden nageleefd in het belang van de reizigers (veiligheid) en de chauffeur (aansprakelijkheid). Vervoerders hebben afspraken gemaakt met taxiondernemingen en buurtbusverenigingen om bij overbezetting reizigers alsnog naar hun bestemming te brengen. Op drukke momenten worden op een aantal lijnen 12-meter bussen ingezet. Structurele versterking wordt in de dienstregeling opgenomen. Met de vervoerders wordt op korte termijn gesproken over buurtbusversterking. Dit antwoorden GS op vragen van de CDA Statenfractie.


---- --