Gemeente Coevorden

Buitengewoon Platteland

Gemeente geeft goedkeuring voor vier projecten Buitengewoon Platteland

dinsdag 30 november 2010

De deelgebiedcommissies van het project Buitengewoon Platteland in de gemeente Coevorden kunnen in 2011 aan de slag met vier projecten. De gemeentelijke stuurgroep heeft de ingediende projecten goedgekeurd. Alle projecten zijn erop gericht de leefbaarheid in de deelgebieden te verbeteren. De gemeente stelt budget beschikbaar en vraagt daarnaast nog subsidie aan bij de provincie.

Dorpsconciërge
Deelgebied I gaat verder met het project dorpsconciërge. De dorpsconciërge is een direct aanspreekpunt voor bewoners. Hij en zijn medewerkers zorgen voor de uitvoering van klein onderhoud en opruimwerkzaamheden in het deelgebied. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het herstraten van losliggende stoeptegels en opruimen van zwerfvuil. De ploeg bestaat uit mensen die langdurig werkloos zijn. Ze worden begeleid door de dorpsconciërge, zowel bij het uitvoeren van het werk als in hun persoonlijke ontwikkeling. Door ze via het project dorpsconciërge te laten werken voor hun uitkering, doen ze werkervaring en arbeidsritme op. Dat vergroot de kans dat ze uitstromen naar een reguliere baan. Het project dorpsconciërge is in 2010 gestart voor een periode van twee jaar. Wanneer het een succes blijkt en financieel haalbaar is, wordt het concept uitgebreid naar de rest van de gemeente.

Gebiedsactieplan
Het jaar 2010 stond voor deelgebied II volledig in het teken van het belevingsonderzoek. Maar liefst 79 procent van alle huishoudens in deelgebied II heeft meegedaan aan het onderzoek. In de vragenlijsten kwamen diverse thema's aan bod, zoals `natuur, landschap en cultuurhistorie', `economie', `wonen', `voorzieningen' en `verkeer en veiligheid'. De resultaten zijn inmiddels gepresenteerd aan de verenigingen voor dorpsbelangen. De verenigingen gaan in gesprek met de inwoners om prioriteiten in de resultaten aan te brengen. Hierbij spelen niet alleen de wensen van de bewoners een rol, maar vooral ook de bereidwilligheid van de dorpen om de thema's gezamenlijk op te pakken en eigen inzet te leveren. Op basis daarvan wordt het gebiedsactieplan gemaakt, wat het definitieve rapport is van het belevingsonderzoek. Hierin staan de prioriteitsprojecten waarmee deelgebiedcommissie II, de verenigingen voor dorpsbelangen en de inwoners aan de slag kunnen. De start van het gebiedsactieplan staat gepland voor januari 2011.

Aanlegsteiger Geesbrug
In deelgebied III komt het komende jaar de prioriteit te liggen bij de aanleg van een aanlegsteiger voor recreatievaart in Geesbrug. Uit onderzoek van de provincie is gebleken dat Geesbrug een geschikte locatie is voor een zogenaamd `waterknooppunt' waar faciliteiten zijn voor de recreatieve vaart (boten van 5 tot 8 meter). De provincie wordt dan ook nauw betrokken bij de planvorming en uitvoering van het project. Ter plaatse wordt gestreefd naar aanleg van een tiental aanlegplaatsen voorzien van elektra en de plaatsing van een sanitaire unit in de zomermaanden. Betrokken partijen zijn naast de deelgebiedcommissie onder meer Plaatselijk Belang Geesbrug, Attent supermarkt, ondernemers, cliënten van Zorgboerderij De Vierhoeve en langdurig werklozen van De Bentheimer.

Arboretum Dalen
Deelgebiedcommissie IV heeft haar krachten gebundeld met Dorpsbelangen Dalen, de Ondernemersvereniging Dalen en vrijwilligers uit het dorp om het Arboretum in Dalen op te knappen en meer bekendheid te geven. Het Arboretum is een park met een verzameling bijzondere bomen en planten. Het ligt aan de Reindersdijk/Burg. Bouwmeesterstraat in Dalen. Er komen vooral in de zomer dagelijks tientallen toeristen langs en ook voor inwoners kan het een mooie plek zijn voor een wandeling. In 2011 wordt een ontwerp- en beheerplan uitgewerkt en uitgevoerd. Mogelijk wordt er ook een culturele en educatieve invulling aan het park gegeven.

Buitengewoon Platteland
Het platteland van de gemeente Coevorden is een prachtige plek om te wonen, te recreëren en te werken. In het project Buitengewoon Platteland zorgen de deelgebiedcommissies ervoor dat het platteland mooi en vitaal blijft. De deelgebiedcommissies bestaan uit inwoners uit de deelgebieden. Ze zetten projecten op die ze uitvoeren samen met de inwoners uit de dorpen. De deelgebiedcommissies worden ondersteund door de gemeente.