Gemeente Nijmegen

DEFINITIEVE PERSAGENDA

Vergadering nr 43: Collegevergadering 30 november 2010

Rubriek 1 - Vastgesteld met machtiging tot aanpassing

Rubriek 2 - Vaststellen aangehouden voorstellen

2.1
Herzien richtlijnen Investeringen

Rubriek 3 - Vaststellen bespreekvoorstellen

3.1
Afwikkeling besluit afkoop recht op verwerving van de Eendracht door NEC

3.2
Intrekken goedkeuringsbevoegdheid op grond van artikel 8 Stadionovereenkomst

3.3
Subsidieverlening aan buitensteedse werkvoorzieningschappen en mandatering subsidieverstrekking aan Breed

3.4

3.5
Schuldhulpverlening 2011

3.6

3.7
Beroep/verweer in cassatie

3.8
Methodiek en verbijzondering bedrijfsinvesteringen

3.9
Renovatie huisvesting scoutinggroep Paul Kruger

3.10
Vrijwilligersproject voor kwetsbare doelgroepen

3.11
Projecten NIM maatschappelijk werk voor de aanpak multiprobleemhuishoudens, huiselijk geweld en zorg voor jeugd 2011

3.12
Beantwoording ongevraagde adviezen Seniorenraad en Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen

3.13
Aanpassingen AGN wijzigingen in de rechtspositieregeling vrijwillige brandweer gemeente Nijmegen

3.14
Concept-standpunt Nijmeegse stadsregiodelegatie over OV-concessie 2013

3.15
Programmabegroting 2011 Veiligheidsregio

3.16
Topsport en Innovatiepark Nijmegen

3.17
Projectplan afbouw gesubsidieerde arbeid

3.18
Zienswijze ontwerp-verordening Luchthaven Maldens Vlak

Rubriek 4 - Vaststellen conformvoorstellen

4.1
Vaststellingsbeschikkingen Ondernemersfonds 2007 + 2008 + 2009

4.2
Revisievergunning Groesbeekseweg 324

4.3
Beëindiging erfpachtrechten scoutinggebouwen d'Almarasweg 18 en Bosweg 38 en beëindiging opstalrecht d'Almarasweg 22b