Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Groningen/Hilversum, 30 november 2010

Onderzoek Inspectie toont problemen aan bij keuringen ME/CVS

Uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen* dat gisteren is verschenen valt wel degelijk op te maken dat zich problemen voordoen bij de keuringen van mensen met ME/CVS** door het UWV. De patiëntenorganisaties Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME/CVS Stichting Nederland vinden dat de door de Inspectie gesignaleerde 'bandbreedte' bij de uitvoering van de keuringen van dien aard is dat deze voor patiënten leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid. Zij zijn zeer verbaasd over de conclusie van de Inspectie en van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de uitvoering van deze keuringen volgens de regels verloopt.

Niet representatief

Volgens de patiëntenorganisaties kan deze conclusie niet uit het onderzoek worden getrokken omdat het onderzoek zeer beperkt was en de onderzochte groep patiënten niet representatief is. De WAO-herkeuringen, waarbij op grote schaal problemen zijn gemeld, zijn niet onderzocht. Bovendien is het onderzoek beperkt tot mensen die van het UWV de officiële diagnosecode voor ME/CVS hebben gekregen, terwijl in de praktijk blijkt dat lang niet iedereen met ME/CVS die code krijgt.

Knelpunten bij keuring

Wel heeft het onderzoek belangrijke knelpunten aan het licht gebracht:


- Bij het UWV zijn veel minder ME/CVS-patiënten geregistreerd dan volgens cijfers van de Gezondheidsraad te verwachten zou zijn.


- Binnen het UWV bestaat ruimte voor onjuiste opvattingen van verzekeringsartsen over de uitgangspunten van verzekeringsgeneeskundige beoordeling en over ME/CVS.


- De onderzochte verzekeringsartsen blijken voor hun beoordeling weinig tot geen gebruik te maken van informatie van behandelaars en aanvullend onderzoek.


- In de onderzochte medische rapportages ontbreekt het vaak aan een inzichtelijke argumentatie over het wel of niet erkennen van beperkingen.


- Door het ontbreken van een eenduidig normenkader voor de kwaliteit van de keuringen is er sprake van een grote bandbreedte bij de beoordeling. Dit betekent dat een UWV-kantoor of een verzekeringsarts dezelfde persoon heel anders kan beoordelen dan andere kantoren of en andere artsen.

Actief meewerken aan verbetering

Beide patiëntenorganisaties betreuren het dat zowel de Inspectie als de Staatssecretaris niet meer aandacht aan deze knelpunten besteden. Maar de voorstellen van de Staatssecretaris om de uitgangspunten voor verzekeringsgeneeskundige beoordeling te verduidelijken en het protocol CVS te actualiseren zouden wel een bijdrage kunnen leveren aan oplossing van sommige problemen. De patiëntenorganisaties gaan ervan uit dat zij daarbij actief betrokken zullen worden.

Ook dringen zij aan op betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van 'mediprudentie', zoals door toenmalige minister van Donner is toegezegd.


* Inspectie Werk en Inkomen. Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom. De beoordeling door verzekeringsartsen. R10/08, november 2010 http://www.steungroep.nl/index.php/component/content/article/64-overig/351-iwi-rapport-2010

**ME/CVS is een chronische ziekte die ernstige beperkingen met zich meebrengt. Deze kunnen tot gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid leiden. Over de oorzaak van de ziekte bestaat nog onduidelijkheid. Wetenschappers vinden onder andere afwijkingen op neurologisch en immunologisch gebied. Er is nog geen algemeen geaccepteerde diagnostische test en effectieve behandeling.

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt de belangen van ME/CVS-patiënten op het gebied van werk, inkomen, school/studie en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl of telefoon 050 549 29 06.

De ME/CVS-Stichting Nederland behartigt de belangen van mensen met ME/CVS op het gebied van medisch en sociaal-maatschappelijke zorg, door het geven van voorlichting en het verzorgen van lotgenoten contact. Meer informatie www.me-cvs-stichting.nl of telefoon 035 6211290