Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Realisatie 15 nieuwe woningen

Verbetering kwaliteit Kempstraat Born

Sittard-Geleen, 30 november 2010- Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft met de bewoners en eigenaren van de Kempstraat-oost overeenstemming bereikt over een nieuw ontwerp van de straat. Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit van de straat verbeterd en kan er in verband met de realisatie van vijftien nieuwe woningen een woonstraat aangelegd worden.

Het college van B&W had in februari 2006 al besloten tot vaststelling van het Woningbouwprogramma 2005-2010 met daarin opgenomen het Woningbouwplan Kempstraat.

'Het project Woningbouw Kempstraat in Born heeft betrekking op de onbebouwde gronden aan weerszijden van de Kempstraat vanaf de Putsteeg in zuidoostelijke richting tot aan de bestaande woonbebouwing', zegt wethouder Peter Geenen. Alle eigenaren hebben aangegeven zelf tot realisatie van een woning te willen overgaan of de grond als bouwkavel te willen verkopen. In totaal gaat het om ongeveer15 bouwkavels. In het vastgestelde Woningbouwprogramma 2005-2010 is het bouwplan Kempstraat ingedeeld in het zogenaamde basisprogramma voor het jaar 2009.

Ontwerp Kempstraat

Op alle percelen aan de Kempstraat is nu woningbouw mogelijk is. Verder krijgt de Kempstraat-oost conform afspraak met de grondeigenaren een profiel van een woonstraat en een nieuwe riolering (waar nodig). In juni van dit jaar is het ontwerp van de Kempstraat voorgelegd en besproken met de betrokkenen en is het door de gemeente opgestelde verkavelingplan door alle eigenaren/bewoners geaccordeerd.

De grondeigenaren waren in april 2007 middels een samenwerkingsovereenkomst tussen de grondeigenaren van het bouwplan Kempstraat al akkoord gegaan met de plannen van de gemeente en hebben zich toen verplicht de kosten (gemiddeld per bouwkavel 60.000 euro) te dragen. Verder heeft het college toen ook het wegprofiel voor de Kempstraat vastgesteld.

De Kempstraat wordt verbreed tot een volwaardige woonstraat doordat de grondeigenaren grond afstaan voor deze verbreding. Wel is in het kader van snelheidsremmende maatregelen in Kempstraat-oost afgesproken dat de huidige asverloop van de weg zoveel mogelijk gerespecteerd wordt en het ontwerp hierop wordt aangepast. Na realisatie zal bekeken worden of nog extra snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk zijn.
Gemeente Sittard-Geleen