Gemeente Bronckhorst Openbare b en w besluitenlijst
Vergadering burgemeester en wethouders op 30 november 2010 Aanwezig : H.A.J. Aalderink, burgemeester A. Baars, wethouder Mevr. D. Mulderije, wethouder P. Seesing, wethouder Mevr. J. Steffens, wethouder P. v. Gog, secretaris O-01A openbare besluitenlijst vergadering b en w d.d.: 23 november 2010 advies: vaststellen besluit: T.a.v. punt O.06 onder 4 dient te staan: weth. Seesing zal overleg voeren met de eigenaar van de bomen. Overigens conform vastgesteld

O-02 A

ingekomen stukken Besluitenlijst college GS besluit: Vka

O-03 A

uitnodigingen e 1 steenlegging De Zon d.d. 3 dec. besluit: Weth. Steffens en Mulderije zullen college vertegenwoordigen Opening Kunstwandelroute d.d. 21 april 2011 Weth. Seesing zal opening verrichten. Ook weth. Mulderije zal college vertegenwoordigen

B

C

Nieuwjaarsontmoeting prv. Gelderland d.d. 4 jan. Besluit: College zal zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn

O-04 A

intergemeentelijke aangelegenheden PT Regiomarketing, Lobby en Externe betrekkingen d.d. 1 dec. besluit: Met betrekking tot de huisvesting van de Regio Achterhoek wordt vanuit Bronckhorst aangeboden te onderzoeken of kantoor Plattelandshuis mogelijk is of inwoning bij het gemeentehuis. Een en ander schriftelijk aan db melden

B

Achterhoek Agenda 2020 Besluit: Weth. Mulderije en Steffens zullen bijeenkomst bijwonen

C

PT Vrijetijdseconomie Besluit:


1

Weth. Mulderije meldt bijeenkomst PT O-05 Raads- en cie-vergaderingen d.d.: Geen

O-06

Rondvraag/onderlinge informatie uitwisseling · Burg. nodigt college uit voor oefening gemeentelijk beleidsteam op 30 juni 2011. Secretariaat wordt verzocht dit te reserveren voor college · Weth. Seesing vraagt naar afhandeling brief Ons Huis. Er wordt een advies van RO verwacht voor 1 januari a.s. Anders dient begunstigingsovereenkomst te worden verlengd · Eerste helft van januari uitwerkpunten coalitieakkoord inplannen Onderwerp: Bezwaar Radio Ideaal tegen hoogte subsidie 2010 Advies: Het bezwaar van Radio Ideaal tegen de subsidieverlening voor het jaar 2010 ongegrond te verklaren Beslissing: Aanhouden. Redactionele aanpassingen in overleg met de portefeuillehouder

O-07 OntwikkeLing

O-08

onderwerp: Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2011 (AIAG2011) advies: 1. de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten 2011 (AIAG 2011) vast te stellen 2. de bestaande AIAG 2009 te laten vervallen besluit: Conform advies

O-09

DienstverLening

onderwerp: Basisdocument Veiligheidspaspoort advies: te besluiten om: 1. het basisdocument Veiligheidspaspoort vast te stellen 2. het dagelijks bestuur van de VNOG te machtigen de verwerking Veiligheidspaspoort te melden bij het College bescherming persoonsgegevens besluit: Voorstel is teruggetrokken i.o.m. nadere uitwerking met VNOG

O-10 OntwikkeLing

onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift handhaving Veldweg 24 in Drempt advies: 1. het bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand namens dhr. P. Wanders, ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in


2

stand te laten 2. niet over te gaan tot het vergoeden van proceskosten ex 7:15 lid 2 Awb besluit: Conform advies

O-11

DienstVerlening

Onderwerp: Winkeltijdenverordening Advies: 1. de raad voor te stellen de nieuwe Winkeltijdenverordening Bronckhorst 2010 vast te stellen 2. de raad voor te stellen de huidige Winkeltijdenverordening Bronckhorst in te trekken 3. de beleidsregels voor de behandeling van aanvragen van supermarkten voor openstelling van supermarkten voor openstelling op zon- en feestdagen, samen met het ondernemersplatform op te laten stellen Beslissing: Conform advies met dien verstande dat de wethouders Baars en Seesing op principiele gronden tegen het voorstel stemmen.

O-12

DienstverLening

onderwerp: Verzoek Stichting Oude Gelderse Kerken om herziening van de bestemmingsplannen `Kern Kranenburg' en `Klooster Kranenburg' voor de realisatie van een entree- en ontvangstgebouw bij de RK kerk, Ruurloseweg 101 in Vorden (Kranenburg) advies: Principe-medewerking verlenen aan de afwijking of herziening van het bestemmingsplan mits de kosten worden vergoed en mits nader te leveren gegevens geen technische belemmeringen opleveren Besluit: Conform advies

O-13 OntwikkeLing

onderwerp: verzoek tot achtervangpositie WSW advies: 1. de achtervangovereenkomst met het WSW aan te passen zoals omschreven in het voorstel 2. de wijzigingen ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden besluit: Conform advies

O-14 OntwikkeLing

onderwerp: Grondprijzenbrief 2011 advies: 1. de grondprijzen voor 2011 op het niveau van 2009 ­ 2010 te handhaven 2. de uitgifteprijs van snippergroen vast te stellen op 80 per m2 3. de grondprijzenbrief 2011 vast te stellen


3


4. de raad de Grondprijzenbrief ter kennisneming aan te bieden besluit: Conform advies. College verzoekt een nader voorstel over de uitgifte van snippergroen, vooral waar het grote percelen betreft in relatie tot de functie en de prijs

O-15 OntwikkeLing

onderwerp: Begroting 2011 Muzehof advies: 1. bijgaande conceptbrief verzenden 2. kennis nemen van de begroting 2011 en voor 2011 een voorschot van 50.000 verlenen besluit: Conform advies. College verzoekt de overige deelnemende gemeentebesturen schriftelijk van onze besluitvorming op de hoogte te stellen

O-16 OntwikkeLing

onderwerp: Kaders afbouw exploitatiesubsidie Dorpshuizen advies: in te stemmen met een afbouwtermijn van 3 jaren van de exploitatiesubsidie dorpshuizen met ingang van 1 januari 2012 besluit: Conform advies

O-17

OntwikkeLing

onderwerp: Beslissing op bezwaarschriften bouwvergunning Langendijk 6 in Baak advies: 1. de bezwaarschriften van: a. mevrouw L. Ouendag en dhr. R.M.E. Sengler b. Poelmann van den Broek advocaten namens dhr. V.B. Mulder ontvankelijk maar ongegrond te verklaren 2. het bestreden besluit in stand te laten besluit: Conform advies

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 De heer H.A.J. Aalderink, burgemeester De heer P.C.M. v. Gog, secretaris

4

---- --