Ingezonden persbericht


Den Haag, 30 november 2010

Kernpunten bijdrage Spekman (PvdA) aan begroting Immigratie & Asiel

Insteek

A + De schaduwkant van hard immigratiebeleid (voorstellen gedoogakkoord) laten zien:
1 Gevolgen voor mensen, de praktijk, kwetsbare groepen
2 Positie in Europa / Europees asielbeleid verder weg
3 Draagvlak immigratie ebt weg. Eenzijdig beeld. Ten onrechte.

B + Concrete menselijke alternatieven:

1 Geen kinderen op straat

4 Actieplan Griekse asielprocedure

5 Eerlijke verdeling asielzoekers in Europa

C + Politiek:

1 Concrete punten uit akkoord waar voorstellen aanschuren tegen mensenrechten
2 Concrete punten uit akkoord waar voorstellen niet kunnen/ niets opleveren
3 Huidig beleid is heilloze weg: eenzijdig, onhaalbaar en pakt echte problemen niet aan

Inhoudelijk

SCHADUWKANT

Gevolgen voor mensen
Voorbeelden:
+ Hardnekkig mensen terugsturen naar een land als Irak + Asielzoekers terugsturen naar Griekenland
+ Noodopvang dicht - kinderen op straat
+ Een bejaarde vrouw in bewaring zetten - ziek, overleden + Gezinnen met kinderen achter slot en grendel
+ Mensen jaren in een AZC
+ Families die na 10 jaar terug moeten naar een bijna vreemd geworden land + Belabberde positie homoseksuele asielzoekers
Kern problemen:
+ Oorlogssituaties; mensen zoeken een veilige plek + Bewaring is ongeschikt voor kwetsbare groepen
+ Mensen/kinderen keren niet terug, maar belanden op straat (geen sluitende opvang) + Regels pakken in de praktijk regelmatig onmenselijk, te hard uit + Bejegening van mensen
+ Lange procedures

Europa / Europees asielbeleid
Problemen die Europees aangepakt moeten worden:
+ Verdeling asielzoekers over 27 lidstaten
+ Bewaking buitengrenzen
+ Asielprocedure Zuidelijke lidstaten
+ Mensenhandel aanpakken
+ Zelfde regels voor toelating
+ Aanpakken van mensenhandel, fraude, misbruik

Positie in Europa / onhaalbare voorstellen gedoogakkoord: + Nederland isoleert zich en brengt gemeenschappelijk asielbeleid verder weg + Voorstellen gedoogakkoord schuren aan tegen mensenrechten en verdragen + Voorstellen gedoogakkoord kunnen niet of nauwelijks, en zeker niet snel, gerealiseerd worden

Draagvlak / geslaagde voorbeelden
Voordelen immigratie (als tegenwicht huidig restrictief beleid) + We bieden mensen die dat hard nodig hebben de helpende hand + Kunnen buitenlands talent binnenhalen. Studenten. Werknemers + In de toekomst tekort aan mensen op de arbeidsmarkt

Geslaagde voorbeelden immigranten:
+ Zijn niet allemaal gelukszoekers, criminelen, fraudeurs + Legale vreemdelingen komen hier met goede reden
+ Legale vreemdelingen zijn niet allemaal kansarm
+ Voorbeelden van asielzoekers die taal spreken en baan hebben

CONCRETE ALTERNATIEVEN


1 Geen kinderen op straat / belangen kinderen
Asielzoekers, ook kinderen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terugkeren, belanden geregeld op straat. Dit is deels frustreren van de mensen zelf, en deels falen van de overheid. De PvdA wil dat er een eind wordt gemaakt aan de praktijk dat gezinnen met kinderen op straat worden gezet. Hierbij sluiten we aan bij een initiatief van Defence for Children, Amnesty e.d. rechten en belangen van kinderen moeten zwaarder worden meegewogen. Kinderrechtenverdrag. Handvest Grondrechten EU. Uitspraken EHRM. Wij pleiten ervoor dat elk kind in NL recht heeft op onderdak en sociale basisvoorzieningen. Bij dit onderwerp vragen we ook aandacht voor de uitvoering van de dit jaar aangenomen motie Spekman/Anker over verblijf voor gewortelde kinderen. ZIE INITIATIEFNOTA "ALTIJD ONDERDAK VOOR KINDEREN"


2 Actieplan Griekse asielprocedure
De huidige situatie voor asielzoekers in Griekenland is al lang bedroevend. De asielprocedure functioneert totaal niet. Er is geen fatsoenlijke opvang en de omstandigheden in vreemdelingenbewaring zijn mensonterend. Toch moet Nederland asielzoekers naar Griekenland terugsturen (op grond van het Dublinverdrag) als zij daar als eerste in de EU asiel hebben aangevraagd (dit is vaak het geval). Dit is amper verenigbaar met de mensenrechten en zorgt ervoor dat Nederland zelf het risico loopt het EVRM te schenden. De PvdA wil dat er in Europees verband een acuut, praktisch actieplan komt, om Griekenland te helpen met het op touw zetten van de asielprocedure, goede opvang en bewaring. Dat is dringend noodzakelijk, ook voor Nederland, aangezien de asielzoekers zich in Nederland ophopen en de druk op de andere Europese landen steeds nijpender wordt om de 'Griekse asielzoekers' zelf in procedure te nemen.


3 Eerlijke verdeling asielzoekers EU
Uit de Europese immigratiecijfers blijkt dat er een zeer scheve verhouding is tussen de Europese lidstaten wat betreft de asielinstroom. De Zuidelijke lidstaten kampen als landen aan de Middellandse Zee met een enorme instroom die zij amper kunnen dragen. De West- en Noord Europese landen zijn over het algemeen een 'favoriete' bestemming voor asielzoekers, en ook die landen (Bel, Ned, Dui, GB, Zwe) kampen met een hoge instroom en bijbehorende problemen. Daarentegen zijn er veel landen die amper asielzoekers opvangen. De Oost Europese landen (Pol, Tse, Slo, Bul, Roe) hebben amper instroom, en ook landen als Spanje en Portugal zeer beperkt. De PvdA wil dat de minister zich in Europa hard maakt voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers. Hierbij moet een mogelijke aanpassing van het Dublinverdrag nadrukkelijk worden bekeken.

POLITIEK


1 Mensenrechten
+ Mensen moeten het land uit voordat naar hun procedure is gekeken + Asielzoekers wordt bewijzen van hun verhaal nog moeilijker gemaakt + Recht op gezinsleven wordt tot een onaanvaardbaar niveau beperkt + Je bent je Nederlanderschap niet meer zeker
+ Verblijf wordt in sommige gevallen afhankelijk gemaakt van inburgering + Belangen van kwetsbaren, kinderen wordt totaal geen aandacht aan besteed (dit zijn allemaal maatregelen uit het gedoogakkoord)

Motie: geen strafbaarheid voor hulp aan illegalen/uitgeprocedeerde vreemdelingen door opvangorganisaties/kerken.


2 Dooie mussen en luchtkastelen
+ 11 aanpassingen EU-richtlijnen en verdragen (een paar noemen) - onhaalbaar + Heel veel gebeurt al. Gedoogakkoord staat vol met open deuren en bestaand beleid + Doelen (afname migratie 30 - 50%) zullen niet gehaald worden


3 Eenzijdig, onhaalbaar, geen oplossingen
Eenzijdig beperkend
Eenzijdig beleid in gedoogakkoord. Beperking, restrictief. Realiteit wordt uit het oog verloren. Er is geen massa immigratie. Praktijk is dat het ook om mensen gaat. Kwetsbare mensen. Geslaagde voorbeelden. Werkelijke cijfers. Coalitie is onder druk van PVV gebiologeerd en krampachtig op zoek naar mogelijkheden om recht op bescherming en recht op gezinsleven nog verder uit te hollen. Immigranten worden weggezet. Dit is voor een deel stukje fundamentele immigratiediscussie. Onrealistisch en onhaalbaar
Nederland wordt voorgespiegeld dat vals voorgespiegeld dat er massa immigratie is. Nederland wordt ook vals voorgespiegeld dat de meeste immigranten kansarm, crimineel of gelukszoekers zijn. En het ergste: Nederland wordt ook nog voorstellen voorgespiegeld die het volk misschien even zoet maakt, maar in de praktijk niets voorstellen of onhaalbaar zijn. Nederland kan niet uit de EU stappen. Nederland kan niet in z'n eentje verdragen wijzigen. Geen oplossingen
Voor de echte problemen die spelen met immigratie biedt het kabinet geen enkele oplossing. En dat is het meest zonde. Geen oplossingen voor een falende vreemdelingenbewaring. Geen voorstellen voor snellere procedures. Asielzoekers blijven jarenlang in onzekerheid. Grote groepen uitgeprocedeerde vreemdelingen worden op straat gezet, en de gemeenten mogen hen niet helpen. Het terugkeerbeleid faalt aan alle kanten. Kinderen krijgen geen onderdak. Daar had het kabinet eens iets aan moeten doen. In samenwerking met Europa. De paragraaf in het gedoogakkoord over immigratie is wat dat betreft één grote, gemiste kans.