Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Den Haag, 30 november 2010

Hoofdpunten bijdrage Monasch (PvdA) aan begroting Wonen


1. Het kabinet laat de middeninkomens in de steek. Doorstroming wordt met de mond beleden, maar middeninkomens kunnen nergens heen. Ze moeten wel 5 1/2% huurverhoging betalen, maar waar ze heen moeten? Motie om het kabinet ertoe te bewegen maatregel te nemen die de middeninkomens tegemoet komt. Bv nieuw budget startersleningen (gaat om een eenmalig budget dat over de tijd wordt terugbetaald).


2. De woningmarkt zit vast. Bouwvakkers raken in grote getale werkloos, bouwbedrijven gaan failliet, er zijn in veel steden lange wachtlijsten voor een woning. Het kabinet kijkt toe en doet niks. En het wordt alsmaar slechter. Het budget voor startersleningen is op, de normen voor de nationale Hypotheekgarantie worden aangescherpt, van de woningcorporaties en particuliere verhuurders wordt 750 miljoen afgeroomd die ten koste gaat van investeringen in de sociale woningbouw. Motie om impasse te doorbreken met alle partijen om de tafel te gaan zitten. Van ons nationaal Woonakkoord naar bv. voorstel vereniging Eigen Huis om te komen tot een Stichting voor het Wonen. We zullen de minister tevens vragen wat hij van plan is te doen met de motie die in de eerste kamer is aangenomen.


3. Kabinet kiest voor sterfhuisconstructie woningcorporaties De woningcorporaties worden door dit kabinet uitgewoond. De huurinkomsten zijn onvoldoende om nieuwbouwplannen te realiseren; het kabinet plukt 625 miljoen weg bij de corporaties ter financiering van de huurtoeslag waardoor een investeringsruimte van enkele miljarden verdwijnt; de herfinanciering van oude leningen moet volgens nieuwe EU regels tegen hogere rentetarieven. Per saldo gaan de woningcorporaties nagenoeg op slot. Het kabinet kiest voor een sterfhuisconstructie en verkwanselt daarmee een unieke sociale volkshuisvestingssector.


4. Ongedaan maken van de bezuinigingen op de huurtoeslag. De hypotheekaftrek wordt door het kabinet gegarandeerd ongeacht het beroep dat er op wordt gedaan. Het kabinet wil daarentegen de overschrijding op de huurtoeslag compenseren door te bezuinigen op de huurtoeslag. Dat steekt des te meer omdat een deel van de overschrijdingen het gevolg is van te ruime uitbetaling (voorschotten) door de Belastingdienst. Als in de loop der jaren het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort wordt dat als meevaller geoormerkt en verdwijnt naar de algemene middelen. Motie om deze systematiek te veranderen en overschrijdingen in de algemene afweging van de begroting mee te laten nemen.


5. Trots dat de wijkaanpak begint te werken Minister Donner geeft in zijn brief aan de kamer van 29 november aan dat de wijkaanpak tot significant betere resultaten heeft geleid. De PvdA is verheugd met deze resultaten en zal de minister vragen hoe hij deze aanpak wil voort te zetten.