Gemeente Alkmaar

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 november 2010

Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mevr. ir. A. van Dam drs. N.M.C. Alsemgeest W.A.J. van Veen mr. P. de Baat J.P. Nagengast, MBA G.L.J. Leerink drs. J.C.M. Cox, secretaris 1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2010 wordt vastgesteld. Besluiten Revitalisering bedrijventerrein Oudorp fase 2 Probleemstelling: In het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Oudorp wordt de openbare ruimte opgeknapt. Fase 1 van bedrijventerrein Oudorp is afgerond. Het ontwerp fase 2 is opgesteld en besproken met de bedrijvenvereniging Oudorp en gepresenteerd op een inloopbijeenkomst op 28 april 2010. Zowel de bedrijvenvereniging als de aanwezigen op de inloopbijeenkomst hebben positief op het voorliggende voorstel gereageerd. Besluit: Het definitief ontwerp voor fase 2 herstructurering bedrijventerrein Oudorp vast te stellen conform de bijgevoegde tekeningen van het definitief ontwerp. 10.1375 Van Veen Uitvoering amendement eigen bijdrage inburgering Probleemstellin g: De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van oktober 2010 bij de bespreking van de inburgeringsverordening een amendement aangenomen. Dit amendement houdt in dat vrijwillige inburgeraars met een inkomen boven 120% van het bijstandsniveau een eigen bijdrage wordt gevraagd. In deze nota wordt aangegeven op welke wijze dat amendement kan worden uitgewerkt

Besluit: 1. In te stemmen met de uitwerking van het amendement met betrekking tot de eigen bijdrage van 270,-- voor vrijwillige inburgeraars. 2. De uitwerking toe te passen voor vrijwilliger inburgeraars die vanaf 1 januari 2011 met de eerste stap van het inburgeringsproces gaan beginnen (werving/melding). 3. Deze uitwerking ter kennis te brengen van de commissie Samenlevingszaken (december 2010). 10.1390 Van Veen Raadsvragen Leefbaar Alkmaar inzake Exodus Probleemstelling: Het lid van de raad, mevr. M. N. Bolte, heeft ons bij brief van 18 oktober jl. vragen gesteld inzake de financiering van Exodus Alkmaar en onjuist verstrekte informatie over Exodus Alkmaar. Besluit: In te stemmen met bijgaande beantwoording. 10.1446 Van Veen Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Welstandscriteria Doelenveld Carre Probleemstelling: Bestemmingsplan Voor de gewenste ontwikkeling (nieuwbouw YXIE, functiewijziging Aldigebouw en verbreding van de naastgelegen steeg) op het huidige Doelenveld is e en bestemmingsplanherziening in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 18 juni 2010 gedurende 6 weken ter visie gelegen. Binnen die periode zijn tegen het ontwerpplan 12 brieven met zienswijzen en een petitie met 62 handtekeningen ingediend. Op 21 september 2010 zijn het vast te stellen bestemmingsplan en de ingebrachte zienswijzen aan de orde geweest in de raadscommissie SOB. In die vergadering is vanuit de raad verzocht om nog eens na te gaan of er een plan te maken is dat op meer steun vanuit de buurt kan rekenen. Uw college heeft op 28 september 2010 besloten om te laten verkennen waar mogelijke ruimte aanwezig is om aan de ingediende zienswijzen tegemoet te komen. Op 16 november heeft uw college ingestemd met de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. Er is gekozen voor een kleinere footprint en een verlaging van de bouwhoogte van de theaterzaal. Deze keuze is verwerkt in het nu vast te stellen bestemmingsplan. De negatieve effecten voor omwonen den worden daardoor verminderd. De zienswijzen, welke voor uw college ter inzage liggen, zijn in de bijgevoegde `Zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan `Doelenveld Carré' samengevat en voorzien van conceptreacties. Deze zienswijzennota is aangepast ten opzichte van de eerdere versie uit augustus 2010. Met de aanpassingen in de bouwplannen is voor een belangrijk deel tegemoet gekomen aan ingebrachte zienswijzen. Een aantal zienswijzen is geen aanleiding geweest tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. In de nota is dat aangegeven. Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke ordening moet het bestemmingsplan worden vastgesteld binnen 12 weken na afloop van de periode van de tervisielegging. Overschrijding van deze termijn heeft geen gevolgen gehad.


2

Doordat er in het aangepaste plan voor YXIE met paviljoens is geschoven is op onderdelen de maximale bouwhoogte met 0,5 meter en 1 meter vergroot. De betere situering en teruggebrachte bouwhoogtes op de meest gevoelige onderdelen in het plan wegen daar ruimschoots tegenop. Nu de aanpassingen in belangrijke mate tegemoet komen aan ingebrachte zienswijzen en een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke situatie betekenen, wordt het verantwoord geacht dat de raad het bestemmingsplan met deze aanpassingen gewijzigd vaststelt. Beeldkwaliteitplan en Welstandscriteria In verband met het ingelaste onderzoek is ook de vaststelling van de nota Beeldkwaliteitplan en Welstandscriteria Doelenveld Carré opgeschort. De voorgestelde aanpassingen van de omvang en situering van bouwvolumes hebben geen aanleiding gegeven om de inhoud van het Beeldkwaliteitplan en Welstandscriteria Doelenveld Carré aan te passen. Alleen enkele toelichtende afbeeldingen zijn aangepast aan de nieuwe situering in de openbare ruimte. De nota kan nu ook worden vastgesteld door de raad. Besluit: 1. Het bestemmingsplan `Doelenveld Carré' ter vaststelling voorleggen aan de raad inclusief een aanbiedingsbrief van B&W inzake het proces. 2. De nota Beeldkwaliteitplan en Welstandscriteria Doelenveld Carré ter vaststelling voorleggen aan de raad. 10.1383 De Baat Vaststellingsbesluit productenraming 2011 Probleemstelling: De productenraming is het begrotingsdocument van het college en een vertaling van de programmabegroting in producten. Het gaat hier om de uitvoering van alle activiteiten zoals die voor het betreffende begrotingsjaar worden afgeleid van de programma's. Nu de programmabegroting 2011 in de raadsvergadering van 4 november (raadsbesluit 113) is vastgesteld, kan de productenraming door het college vastgesteld te worden. Besluit: De productenraming 2011 waarin de programma's van de begroting nader zijn onderverdeeld in producten vast te stellen.