Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op
30 november 2010 het volgende besloten:

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 23 november 2010 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. Speerpunten in het ruimtelijk beleid vastgelegd in Uitvoeringsagenda De ervaringen met het ruimtelijk beleid in de jaren 2007-2010 zijn de basis voor de nieuwe Uitvoeringsagenda Streekplan 2001-2014. Deze ervaringen zijn vastgelegd in de notitie Stand van Zaken Uitvoeringsagenda Streekplan 2007-2010. Daar staat een aantal waardevolle suggesties in die worden overgenomen in de nieuwe uitvoeringsagenda. Zoals bijvoorbeeld: de adviezen van Atelier Fryslân en de Nije pleats zorgen voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Ook wordt ingezet op plannen voor krimp, aanpakken van naoorlogse woningen en het herstructureren van bedrijventerreinen. Daarnaast speelt in de nieuwe uitvoeringsagenda ook het toepassen van de nieuwe verordening Romte Fryslân een rol. En het opstellen en invullen van de Samenwerkingsagenda met gemeenten. Gedeputeerde Staten stellen voor om de evaluatie van het Streekplan halverwege de looptijd te doen in 2012. Provinciale Staten zullen zich begin 2011 uitspreken over de nieuwe Uitvoeringsagenda.


2. Werken met Streekagenda's in Fryslân.
bericht volgt woensdagochtend .


3. Fryslân start eigen ontwikkelbedrijf
Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om een eigen Fries ontwikkelbedrijf op te richten. Met dit ontwikkelbedrijf kunnen maatschappelijke gewenste en complexe projecten versneld worden opgepakt en uitgevoerd. De economische groei in Fryslân wordt hierdoor versterkt en bevorderd. Met het oprichten is tot 2013 een bedrag gemoeid van maximaal E 3 miljoen. Provinciale Staten zullen waarschijnlijk op 19 januari over de plannen beslissen.


4. Kaders inzet Falconmiddelen vastgesteld
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op verzoek van Provinciale Staten criteria vastgesteld voor de inzet van Falconmiddelen. De Falconmiddelen zijn het vermogen dat de provincie heeft verkregen met de verkoop van de Nuon-aandelen. Het voorstel betreft kaders waar projecten aan moeten voldoen om een beroep kunnen doen op de Falconmiddelen. Het betreft dan grote maatschappelijk gewenste projecten en initiatieven. Het grootste gedeelte van het Nuon-vermogen wordt belegd. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de criteria.


5. Lespakket over duurzame energie
Hogeschool Van Hall Larenstein gaat voor de provincie Fryslân een lespakket ontwikkelen over energiegebruik en energiebesparing. In het lespakket voor de groepen 7 en 8 van Friese basisscholen staat zonne-energie centraal. Het pakket is geschikt voor basisscholen die zonnepanelen hebben. Eerder dit jaar hebben 25 basisscholen subsidie van het Rijk gekregen voor zonnepanelen. Verder komt er een website met lesmateriaal, tips over energie besparen en actuele meterstanden. Studenten van de NHL gaan deze website maken. De scholen kunnen ook meedoen aan een wedstrijd. Die start op 1 maart 2011. De provincie Fryslân wil met het lespakket laten zien dat energie besparen en duurzame energie opwekken in de eigen leefomgeving kan.


6. Fryske bisten en planten yn nasjonale database De Provinsje Fryslân slút oan op de Nationale Database Flora en Fauna. Foar ferskate wetten wurdt ynformaasje fan de provinsje frege oer bisten en planten. Bygelyks foar de Flora- en Faunawet en de behearplannen Natura2000. Troch it te standerdisearjen wurdt it makliker om oan dy fersiken te foldwaan.

PERSUITNODIGING

Nummer: 110 MtW
Datum : 30 november 2010

Uitnodiging Persgesprek

Woensdagmiddag 1 december om 13.30 uur zal gedeputeerde Sjoerd Galema de samenhang toelichten van een aantal notities die het college van Gedeputeerde Staten vandaag heeft vastgesteld.

Het gaat om de samenhang tussen het voornemen om een Fries Ontwikkelbedrijf op te richten, het antwoord op de vraag onder welke voorwaarden een deel van het bedrag dat is verkregen na de verkoop van de Nuonaandelen kan worden ingezet voor grote projecten en, ten slotte, een notitie waarin twaalf grote projecten worden beschreven met daarbij een inschatting uit welk budget elk project mogelijk gefinancierd kan worden

U bent van harte welkom om bij dit persgesprek aanwezig te zijn

Datum en tijd: woensdag, 1 december 2010, 13.30 uur Locatie: Provinciehuis Snekertrekweg 1 Leeuwarden