Gemeente Zwolle

Acties problemen zwerfjongeren op te lossen

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle neemt een aantal maatregelen om de problematiek van zwerfjongeren te verminderen.

De aanpak van de problematiek van zwerfjongeren vraagt om een integrale aanpak die zich richt op preventie, betere en eerdere signalering van mogelijk zwerfgedrag en een betere overdracht van jeugdzorg naar reguliere zorg.

Deze maatregelen van het college nemen de meest urgente problemen weg, en worden voorafgaand aan de integrale aanpak ingezet, die in het voorjaar door de gemeenteraad wordt behandeld.

Kleinschalige dagopvang

Er komt een kleinschalige dagopvang voor zwerfjongeren. Deze opvang dient te fungeren als een vindplaats van zwerfjongeren, van waaruit zorg geboden kan worden en ingezet kan worden op een dagbesteding.

Daarnaast moeten er meer mogelijkheden voor nachtopvang en huisvesting komen. SWZ en Trias Jeugdzorg hebben samen het initiatief tot een jongerenhotel genomen. In aanvulling daarop is in het actieplan jeugdwerkloosheid een project ontwikkeld voor het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan jongeren die door hun woonsituatie worden belemmerd in het studeren of werken.

De provincie Overijssel en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financieren dit experiment.

Aanvullende hulpverlening

Ook het 1000-jongerenplan biedt kansen voor zwerfjongeren voor dagbesteding, voor werken onder begeleiding. Hoewel dit vooral gericht is op het hebben en houden van werk, kan waar dat nodig is ook aanvullende hulpverlening worden geboden.

Pilot

De aansluiting tussen jeugdzorg en reguliere zorg kan beter. Daarom wordt in een pilot gekeken hoe een verlengde indicering van jongeren tot 23 jaar kan bijdragen tot een betere aansluiting tussen jeugdzorg en reguliere zorg, onder andere door begeleid wonen. Hiervoor stelde de provincie Overijssel een subsidie van EUR 80.000 beschikbaar.

Met deze acties geeft het college een eerste aanzet voor de uitvoering van het amendement "in 2014 is het aantal zwerfjongeren in de regio Zwolle met 50 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2008". In het voorjaar van 2011 krijgt de gemeenteraad een nadere invulling over de aanpak van de zwerfjongerenproblematiek.
gemeenteraad

gemeenteraad

kavels energieweg