Debat energievoorziening: Kamp en Kamer bespreken voors en tegens

Debat energievoorziening: Kamp en Kamer bespreken voors en tegens

20 februari 2014

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond over verschillende energieonderwerpen waaronder wind op zee en op land. Ook het dossier `ondergrond' kwam aan de orde.

Mijnbouw

De ondergrond houdt de Kamerleden de afgelopen weken behoorlijk bezig. Opnieuw was de gaswinning in Groningen onderwerp van debat. Het CDA wil dat minister Henk Kamp (EZ, VVD) schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten (bijvoorbeeld de winning van gas, steenkool, maar ook aardwarmte) gaat vergoeden middels een waarborgfonds. Kamp voelt daar niets voor omdat het bestaande fonds is opgezet met geld uit de gaswinning zelf. Wel heeft de minister de Kamer toegezegd te willen onderzoeken of in Limburg een nieuw fonds kan worden gevormd voor schade door steenkoolwinning.

Schaliegas

De winning van schaliegas, een andere activiteit in de ondergrond, staat ook hoog op de agenda van de commissie Economische Zaken. De minister wilde daar weinig over kwijt: "Ik zeg er niets over tot in de structuurvisie [schaliegas] alle voors en tegens op een rijtje staan." Deze structuurvisie wordt opgesteld naast een structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). Dat stuit sommige Kamerleden tegen de borst. Zo wil Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) dat er helemaal geen aparte structuurvisie voor schaliegas komt en dat schaliegas onderdeel wordt van een bredere ruimtelijke en economische afweging binnen STRONG. De minister heeft inmiddels per brief toegezegd dat de structuurvisie schaliegas "integraal onderdeel" wordt van STRONG (die in de eerste maanden van 2015 naar de Kamer gaat). Dit betekent vooralsnog niet dat een separate structuurvisie schaliegas van de baan is. Binnenkort volgt nog een plenair debat over dit onderwerp op initiatief van Van Tongeren.

Wind

Rijk, provincies en gemeenten hebben hoge ambities wat betreft windenergie. Bij de Kamer leven vragen over de ruimtelijke inpassingen van de winmolens op zee en op land. Zo stelde D66 vragen over het door het rijk inzetten van de Rijkscooerdinatieregeling in Drenthe om de nationale doelstellingen m.b.t. windenergie te halen. Kamp zegde toe dat de provincie zelf op zoek kan gaan naar de resterende 35 Megawatt als die niet in de gemeente Borgen-Odoorn kan worden gerealiseerd. In april volgt nog een uitgebreider debat over windenergie.