Gileads Harvoni en Sovaldi tonen werkzaamheid en veiligheid bij chronische hepatitis C-patienten met een leveraandoening in een gevorderd stadium

-- Hoge genezingspercentages bij meer dan 600 genotype 1- en 4-patienten met beperkte of geen goedgekeurde behandelingsopties --

WENEN Oostenrijk - (Business Wire) - Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van verscheidene fase 2 klinische onderzoeken waarin onderzoekstoepassingen worden geevalueerd van Harvoni^(R) (ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) en andere op Sovaldi^(R) (sofosbuvir 400 mg) gebaseerde regimes voor de behandeling van chronische hepatitis C virus- (HCV) infectie bij patienten met gevorderde leveraandoening, waaronder patienten met gedecompenseerde cirrose, patienten met fibrosing cholestatic hepatitis C (een zeldzame en ernstige vorm van de ziekte na levertransplantatie) en patienten met portale hypertensie. Deze gegevens worden deze week gepresenteerd bij de 50e jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of the Liver (International Liver Congress 2015) in Wenen, Oostenrijk.

"De patienten die in deze analyses zijn opgenomen maken deel uit van de groep patienten die het meest moeilijk te behandelen en te genezen zijn en die, tot op heden, beperkte of geen behandelingsopties hadden," aldus Michael P. Manns, MD, Professor en Chairman, Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Hannover Medical School, Hannover, Duitsland. "Deze gegevens laten zien dat zelfs onder deze moelijk te behandelen patientengroepen, op sofosbuvir gebaseerde orale behandeling de mogelijkheid biedt van hoge genezingspercentages, uitkomsten verbetert en over het algemeen goed wordt verdragen met een gunstig veiligheidsprofiel."

Harvoni en Sovaldi zijn beide in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de behandeling van chronische HCV-infectie. Harvoni is geindiceerd voor patienten met genotype 1; Sovaldi wordt gebruikt in combinatie met andere middelen en de werkzaamheid is vastgesteld bij patienten met genotypen 1-4.

Gedecompenseerd en post-levertransplantatie

In SOLAR-2 (GS-US-337-0124, oraal #G02), 328 genotype 1 of 4 HCV-patienten met gedecompenseerde leverziekte voorafgaand aan levertransplantatie of terugkerende HCV-infectie na levertransplantatie werden gerandomiseerd aan het krijgen van hetzij 12 weken, hetzij 24 weken Harvoni plus ribavirine (RBV). Tien patienten werden uitgesloten van de analyse vanwege transplantatie (n=7) of omdat zij in de pretransplantatiefase waren, maar niet gedecompenseerd (n=3); een extra groep van 27 van deze patienten heeft week 12 na behandeling nog niet bereikt. Het aantal en de proportie van genotype 1-patienten waarvan de gegevens beschikbaar zijn die 12 weken na behandeling (SVR12) aanhoudende virologische respons bereikten zijn samengevat in onderstaande tabel.

           SVR12
  Behandelingsduur  Voorafgaand aan transplantatie  Terugkerende HCV na levertransplantatie
           Gedecompenseerde         Nier-cirrotische (F0-F3)  Gedecompenseerde
           cirrose             en gecompenseerde     cirrose
           (CPT B+C)            cirrose (CPT A)      (CPT B+C)
  12 weken      86% (n=37/43)          96% (n=72/75)       91% (n=20/22)
  24 weken      85% (n=35/41)          98% (n=57/58)       95% (n=19/20)

Van de 32 patienten met genotype 4, bereikten 27 (84 procent) SVR12. Daarnaast werd bij patienten met gecompenseerde en gedecompenseerde cirrose voor en na levertransplantatie virologische respons geassocieerd met verbeteringen in Model for End-Stage Liver Disease (MELD) en CPT-scores die gebruikt worden om het stadium te bepalen bij leverziekte in het eindstadium.

De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, anemie, misselijkheid en hoofdpijn. In totaal staakten zes patienten de behandeling als gevolg van bijwerkingen; vijf van hen hadden gedecompenseerde cirrose.

Verdere ondersteuning van het veiligheidsprofiel van Harvoni plus RBV onder deze patientenpopulatie bestond uit gegevens uit een gepoolde veiligheidsanalyse van 659 patienten behandeld in het SOLAR-1- en het SOLAR-2- onderzoek (ePoster #P0774). In de beide onderzoeken werd Harvoni plus RBV gedurende 12 of 24 weken bij genotype 1 of 4 HCV-patienten met gedecompenseerde leverziekte of terugkerende HCV-infectie na levertransplantatie beoordeeld. SOLAR-1 werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, met gegevens gepresenteerd in november bij The Liver Meeting2014 en SOLAR-2 werd uitgevoerd in Australie, Canada, Europa en Nieuw-Zeeland. In totaal waren de bijwerkingen vergelijkbaar met die gezien in eerdere onderzoeken, waaronder de fase 3-ION-onderzoeken. Minder dan drie procent (n=19/659) van de patienten stopte als gevolg van een bijwerking; geen van die bijwerkingen werd toegeschreven aan de behandeling met Harvoni. Er was een totaal van 20 sterfgevallen in deze twee onderzoeken; geen daarvan werd door de onderzoeker beoordeeld als gerelateerd aan de onderzoeksbehandeling.

Fibrosing cholestatic hepatitis C

Een verdere subset van het SOLAR-1 en het SOLAR-2 onderzoek (ePoster #P0779) toonde 100 procent SVR12-percentages onder 11 patienten waarvan was bevestigd dat zij fibrosing cholestatic hepatitis (FCH) hadden, na 12 of 24 weken Harvoni plus RBV. FCH is een zeldzame vorm van terugkerende hepatitis die optreedt na levertransplantatie. Het is geassocieerd met hoge morbiditeits- en mortaliteitscijfers en er zijn geen momenteel geen goedgekeurde behandelingsopties.

Cirrose en portale hypertensie

Onderzoek GS-US-334-0125 (ePoster LB #4283) beoordeelde 50 genotype 1-4 HCV-geinfecteerde patienten met cirrose en portale hypertensie. De patienten werden gerandomiseerd aan het krijgen van hetzij 48 weken Sovaldi plus RBV aan het begin (n=25) of aan het eind van een observatieperiode van 24 weken (n=21). Vier patienten in de observatiegroep staakten het onderzoek voordat zij behandeling kregen. Van de patienten die behandeling kregen met Sovaldi plus RBV bereikte 72 procent (n=33/46) SVR12. Een subset van 37 patienten had paired hepatic venous pressure gradient (HVPG) -metingen op de baseline en aan het eind van de behandeling. Hiervan ervaarde 38 procent (14/37) van de patienten een >= 10 procent vermindering en 24 procent (9/37) van de patienten ervaarde een >= 20 procent vermindering in HVPG vanaf de baseline tot het eind van de behandeling. Een baseline totaal bilirubine van < 1,5 mg/dl was geassocieerd met een >= 20 procent vermindering in HVPG (p=0,03). Dit onderzoek is het eerste waarin het effect wordt aangetoond van direct werkende antivirale middelen zoals Sovaldi op HVPG en een jaar na de behandeling zullen aanvullende beoordelingen worden uitgevoerd bij deze patienten.

De veiligheid en werkzaamheid van dit onderzoekstoepassingen van Harvoni en Sovaldi zijn niet vastgesteld.

Belangrijke veiligheidsinformatie over Harvoni

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Risico van ernstige symptomatische bradycardie wanneer tegelijk toegediend met Amiodarone: Amiodarone wordt niet aanbevolen voor gebruik met Harvoni vanwege het risico van symptomatische bradycardie, in het bijzonder bij patienten die ook betablokkers nemen of met onderliggende cardiale comorbiditeiten en/of met gevorderde leverziekte. Bij patienten zonder andere uitvoerbare behandelingsmgelijkheden wordt hartmonitoring aanbevolen. Patienten moeten onmiddellijk medisch worden beoordeeld als zij tekenen of symptomen van bradycardie ontwikkelen.

Risico op verminderd therapeutisch effect van Harvoni als gevolg van P-gp-induceerders: Rifampine en sintjanskruid worden niet aanbevolen voor gebruik met Harvoni aangezien deze de plasmaconcentraties van ledipasvir en sofosbuvir aanzienlijk kunnen verminderen.

Verwante producten die niet aanbevolen worden: Harvoni wordt niet aanbevolen voor gebruik met andere producten die sofosbuvir (Sovaldi) bevatten.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen (>= 10 procent, alle graden) waren vermoeidheid en hoofdpijn.

Geneesmiddelinteracties

Naast Rifampine en sintjanskruid wordt gelijktijdige toediening van Harvoni niet aanbevolen met carbamazepine, oxcarbazepine, fenobarbital, fenytoine, rifabutine, rifapentine en tipranavir/ritonavir. Dergelijke gelijktijdige toediening verlaagt naar verwachting de concentratie van ledipasvir en sofosbuvir, waardoor het therapeutisch effect van Harvoni wordt verminderd.

Het toedienen van Harvoni samen met simeprevir is niet aanbevolen vanwege de verhoogde concentraties ledipasvir en simeprevir. Het toedienen samen met rosuvastatine of co-geformuleerde elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovirdisoproxilfumaraat is ook niet aanbevolen vanwege de verhoogde concentraties van respectievelijk rosuvastatine en tenofovir.

Raadpleeg de volledige voorschrijfinformatie van Harvoni voor meer informatie over potentieel belangrijke geneesmiddelinteracties, waaronder klinische opmerkingen.

Belangrijke veiligheidsinformatie over Sovaldi

Contra-indicaties

Sovaldi-combinatiebehandeling met Ribavirine of met peginterferon alfa plus Ribavirine is gecontra-indiceerd bij vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden en mannen van wie de vrouwelijke partner zwanger is, vanwege het risico op geboortedefecten en foetaal overlijden dat is geassocieerd met Ribavirine. De contra-indicaties voor peginterferon alfa en Ribavirine zijn ook van toepassing op combinatiebehandeling met Sovaldi. Zie de voorschrijfinformatie van peginterferon alfa en Ribavirine voor een overzicht van de contra-indicaties.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Ernstige symptomatische bradycardie indien gelijktijdig toegediend met amiodiaron en een andere HCV direct werkend antiviraal middel (Direct Acting Antiviral, DAA): Amiodiaron wordt niet aanbevolen voor gebruik met Sovaldi in combinatie met een ander DAA als gevolg van het risico op symptomatische bradycardie, met name bij patienten die ook betablokkers gebruiken of met onderliggende cardiale comorbiditeiten en/of met een leveraandoening in een gevorderd stadium. Bij patienten zonder andere uitvoerbare behandelingsmgelijkheden wordt hartmonitoring aanbevolen. Patienten moeten onmiddellijk medisch worden beoordeeld als zij tekenen of symptomen van bradycardie ontwikkelen.

Zwangerschap: Gebruik met Ribavirine of peginterferon alfa/ribavirine: Behandeling met Ribavirine mag pas worden gestart als een melding van een negatieve zwangerschapstest is verkregen onmiddellijk voorafgaand aan de start van de therapie. Vrouwelijke patienten in de vruchtbare leeftijd en hun mannelijke partner moeten twee vormen van niet-hormonale anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 6 maanden nadat de behandeling is afgesloten. Als routine uitgevoerde maandelijkse zwangerschapstests moeten gedurende die periode worden uitgevoerd. Zie de voorschrijfinformatie voor Ribavirine.

Gebruik met krachtige P-gp-inductors: Rifampine en sintjanskruid mogen niet worden gebruikt met Sovaldi, want zij kunnen de plasmaconcentratie van Sofosbuvir aanzienlijk verlagen, waardoor het therapeutisch effect daarvan wordt verminderd.

Bijwerkingen

Vaakst voorkomende (>= 20 procent, alle graden) bijwerkingen voor:

Sovaldi + peginterferon alfa + Ribavirine-combinatietherapie waren vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, slapeloosheid en anemie

Sovaldi + Ribavirine-combinatietherapie waren vermoeidheid en hoofdpijn.

Geneesmiddelinteracties

Naast Rifampine en sintjanskruid wordt gelijktijdige toediening van Sovaldi niet aanbevolen met carbamazepine, oxcarbazepine, fenobarbital, fenytoine, rifabutine, rifapentine en tipranavir/ritonavir. Dergelijke gelijktijdige toediening verlaagt naar verwachting de concentratie van Sofosbuvir, waardoor het therapeutisch effect daarvan wordt verminderd.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve therapieen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patienten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californie.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat forward-looking statements in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waaronder het risico dat Gilead ongunstige resultaten in aanvullende klinische onderzoeken zou kunnen opmerken, waaronder in combinatie met Sovaldi en Harvoni, voor verschillende moeilijk te behandelen patientgroepen, waaronder patienten met gedecompenseerde cirrose, fibrosing cholestatic hepatitis C en portale hypertensie. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico's staan uitgebreid beschreven in het jaarverslag van Gilead op formulier 10-K voor het belastingjaar dat eindigde op 31 december 2014, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Sovaldi en Harvoni is beschikbaar op http://www.gilead.com .

Sovaldi en Harvoni zijn gedeponeerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc., of de aan haar gelieerde bedrijven.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf: www.gilead.com , volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel met Gilead Public Affairs: +1-800-GILEAD-5 of +1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Gilead Sciences, Inc.

Sung Lee, +1 650-524-7792 (Investeerders)

Nathan Kaiser, +1 650-522-1853 (Media)

Michele Rest, +1 650-577-6935 (Media)

Zie het origineel.