Gemeente zoekt cooerdinerende partij voor Sociale Basisinfrastructuur


16 februari 2016De gemeente Amersfoort wil per 1 januari 2017 de sociale basisinfrastructuur in de stad op een andere, vernieuwende manier organiseren. Daarbij streven wij naar onder andere meer maatwerk in de wijken en overkoepelende stedelijke voorzieningen. Hiervoor is de gemeente op zoek
naar een cooerdinerende partij voor de gehele sociale basis infrastructuur in Amersfoort.

Op maandag 21 maart is er een marktconsultatie voor partijen die vinden dat zij deze rol op zich kunnen nemen. Aanmelden voor de marktconsultatie op 21 maart kan via sociaaldomein@amersfoort.nl . Voor vragen over de marktconsultatie kunt u terecht bij Joost van Ravesteyn, tel: 033 - 469 52
66.

De sociale basisinfrastructuur is de verzameling van collectieve voorzieningen, diensten en netwerken die de basis vormen waarop mensen prettig kunnen samenleven en meedoen in de maatschappij.

De ambitie van de gemeente Amersfoort richt zich op een sterke sociale basisinfrastructuur met mogelijkheden voor (kwetsbare) inwoners. Mogelijkheden waar de mensen gemakkelijk op afstappen. Om elkaar te ontmoeten, informatie en advies te krijgen en zo nodig ondersteund te worden. Deze sociale
infrastructuur bestaat onder andere uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers. Een dergelijke hechte structuur is niet alleen gewenst voor een stad als Amersfoort, maar ook nodig om mogelijke problemen bij
kwetsbare groepen te voorkomen of vroeg te signaleren.

Marktconsultatie

Iedere partij die vindt dat zij deze rol op zich kan nemen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor de marktconsultatie op 21 maart 2016, van 16.00 uur tot 19.00 uur, op het stadhuis van Amersfoort, Stadhuisplein 1. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven en is er
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Na de marktconsultatie wordt de bijbehorende subsidieregeling definitief opgesteld. Het streven is om voor de zomer van 2016 de cooerdinerende partij te selecteren en bekend te maken.

Informatie

Meer informatie over de procedure kunt u vinden bij:

* Meerjarig Beleidskader Sociaal Domein
* Stadsgebiedscans sociale basisinfrastructuur Amersfoort

Wat gaat er veranderen?

In de sociale basisinfrastructuur die de cooerdinerende partij gaat inrichten, krijgen drie functies vorm:

1. Informatie & advies: waar kan een inwoner terecht met zijn vragen, hoe kan hij (zelf) helpen en wie kan hem helpen?
2. Ontmoeting: het contact met buurtgenoten, lotgenoten.
3. Ondersteuning en toerusting: mensen helpen om hun leven op orde te krijgen of houden, of bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen blijven bieden.

Daarnaast wordt invulling gegeven worden aan drie thema's waarop we de drie functies willen inrichten:

* Opgroeien en opvoeden: een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen en jongeren, een goed pedagogisch klimaat en netwerken rondom ouders, sportclubs en ABC-scholen
* Kwetsbaarheid: inwoners die moeite hebben om te participeren worden ondersteund. Te denken valt aan ouderen, asielzoekers, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
* Leefbaarheid: veilige, vertrouwde en actieve buurten, onder andere door het bieden van plekken om elkaar te ontmoeten, initiatieven om buurten te versterken en buurtkamers.

Facebook Twitter LinkedIn NuJij Email