Afval in Noordenveld


Nieuwsbericht Afval in Noordenveld

Gepubliceerd op: 16 februari 2016

Afval bevat allerlei herbruikbare materialen en wordt daarom steeds meer beschouwd als grondstof. De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om in het jaar 2020 nog slechts 100 kg restafval per inwoner per jaar aangeleverd te krijgen en een afvalscheidingspercentage van 75% te behalen. In het
document 'Afvalstoffen in Noordenveld' staan maatregelen beschreven hoe dat doel bereikt kan worden. Hieronder leest u daar meer over en hoe u er op kunt reageren.

Pittige uitdaging

Het behalen van de doelstelling is een pittige uitdaging omdat het scheidingspercentage in onze gemeente nu nog geen 60% is en er gemiddeld 230 kg aan restafval per inwoner in de restafvalcontainer wordt aangeleverd.

Op basis van de resultaten van de inwonersenquete, de inwonersavonden en de kaders van de raad wordt geadviseerd om via een gefaseerde aanpak te komen tot 'Omgekeerd Inzamelen'. Dat betekent dat in 2020 het restafval niet meer bij huis wordt opgehaald, maar dat inwoners het zelf naar een
ondergrondse verzamelcontainer moeten brengen. We kunnen niet zomaar overstappen op dat regime, de aanpak is dan ook gefaseerd, met tussentijdse evaluatie- en bijstellingsmomenten. In 2016 starten we met maatregelen die vooral te maken hebben met het veranderen van inzamelfrequenties. (Afval
Anders)

Verschillende gemeenten hebben al ervaring opgedaan met 'Afval Anders' en 'Omgekeerd Inzamelen'. Die ervaringen leren ons dat met deze inzamelmethoden het behalen van de doelstelling een grote uitdaging is. Alles valt of staat echter met de inzet van inwoners. Dat is de reden dat wordt
voorgesteld om een afvalcampagne te starten in 2016 ter ondersteuning van de gedragsverandering bij inwoners. Daarbij wordt tevens verkend of de inzet van een grondstoffencoach meerwaarde heeft.

Maatregelen 2016

In 2016 worden de eerste maatregelen getroffen. Als eerste stap worden de papiercontainers vervangen. Dat is sowieso nodig omdat deze al ver over de technische houdbaarheidsdatum zijn. De nieuwe containers worden voorzien van eenzelfde kraag als de bestaande restafval- en GFT-container . Samen
met een wijziging van de inzamelfrequenties naar weekschema's (bijvoorbeeld van eens in de maand naar eens in de vier weken) zorgt dat voor een efficientere bedrijfsvoering, ook omdat alle containers dan met eenzelfde vrachtwagen geleegd kunnen worden. Dit betekent ook dat er geen vrachtwagen
meer ingehuurd hoeft te worden voor het inzamelen van papier. Inwoners van Noordenveld krijgen de mogelijkheid om de oude papiercontainer te houden voor het verzamelen van plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons.

Vanaf de zomer wordt het plastic eens per twee weken opgehaald in plaats van eens per vier weken. Bovendien mag blik meegegeven worden in de zak voor het plastic. Er worden twee pilots uitgevoerd om te kijken wat nodig is om verandering te brengen in de grote hoeveelheid grof tuinafval en gras
in de restafvalcontainer en er komen vier in plaats van twee takkenbrengdagen. Tenslotte worden in 2016 voorzieningen getroffen om het groenafval in 2017 gratis in te kunnen leveren, een onderzoek verricht naar zogenaamde milieustraten in de kernen (winkels) en een analyse gemaakt of het
mogelijk is meer soorten afval gratis bij het brengstation in te leveren dan wel de grens van '100kg vrij' op te hogen.

2017

Door de maatregelen in 2016 in combinatie met de voorlichtingscampagne moet het mogelijk zijn vanaf 1 januari 2017 het restafval eens per vier weken in te zamelen.

2018

In 2018 zal een evaluatie plaatsvinden en wordt besloten of we in 2020 definitief toe kunnen naar het principe 'Omgekeerd Inzamelen' (waarbij inwoners zelf hun restafval moeten wegbrengen) of dat er andere maatregelen nodig zijn.

Onderdeel van de maatregelen is de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben en houden werk bij het inzamelen van plastic. Bekeken wordt of zij ook ingezet kunnen worden bij het inzamelen van grof tuinafval en bij de voorlichting.

Afval scheiden loont

In de financiele overzichten is te zien welk effect de verschillende vormen van inzamelen hebben op de afvalstoffenheffing en op de voorziening afval op de begroting. De ambitie is 'Omgekeerd Inzamelen' met een scheidingspercentage van 75%. Omdat realisatie van deze ambitie een pittige
uitdaging is, wordt in de begroting gerekend met een scheidingspercentage van 70%. Dat is haalbaar bij een afvalstoffenheffing die weinig tot niet stijgt.

De overzichten maken zichtbaar welk effect het behalen van de doelstelling heeft op de afvalstoffenheffing. Beter scheiden levert op dat de afvalstoffenheffing minder stijgt en dat de voorziening minder aangesproken hoeft te worden. Bij realisatie van de doelstelling van 75% kan de
afvalstoffenheffing juist omlaag. Kort gezegd: afval scheiden loont.

Ter inzage

Het document 'Afvalstoffen in Noordenveld' ligt in het gemeentehuis van 16 februari 2016 tot en met 29 maart 2016 ter inzage.

Aanmelden voor inspraakbijeenkomst

Bij voldoende belangstelling wordt op donderdag 17 maart 2016 van 16.00 tot 20.00 uur een inspraakbijeenkomst georganiseerd. Heeft u belangstelling om daar aanwezig te zijn, stuur dan voor 10 maart 2016 een mail aan postbus@gemeentenoordenveld.nl onder vermelding van 'aanmelding inspraak
afval'.

Reacties

Uw reacties kunt u tot en met 29 maart 2016 onder vermelding van 'Afvalstoffen in Noordenveld' sturen aan het college van burgemeester en wethouders, per brief aan Postbus 109, 9300 AC Roden, of per mail aan postbus@gemeentenoordenveld.nl.