16 februari 2016 Geen toename schoolverzuim in Neder-Betuwe door pri..


Uit het Jaarverslag van schooljaar 2014/2015 van de Leerplichtambtenaar blijkt dat er geen toename is van het schoolverzuim in Neder-Betuwe. De samenwerking tussen de scholen en de leerplichtambtenaar werpen hun vruchten af. Neder-Betuwe telt 4.447 leerlingen tussen 5 en 18 jaar die in totaal
133 verschillende scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs bezoeken.

Met ingang van het jaar 2011 bracht Neder-Betuwe de verplicht gestelde leerplichtadministratie onder bij Team Leerplicht Regio Rivierenland. De gemeenten Buren, Geldermalsen, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel deden hetzelfde. De leerplichtambtenaar van Neder-Betuwe, Corina
Grotenhuis-Klerkx, bezoekt regelmatig de scholen en spreekt zo nodig met leerlingen en hun ouders/verzorgers. Daarnaast onderzoekt zij de reden voor schoolverzuim, maakt zo nodig proces-verbaal op als dat ongeoorloofd is of geeft in bijzondere gevallen vrijstelling van school. Verder geeft zij
adviezen, verleent zorg en nazorg en zoekt met leerling en zijn of haar thuisfront naar een oplossing als er problemen zijn. Wethouder Vincent van Neerbos: "Het is een mooie ontwikkeling dat het schoolverzuim niet is toegenomen. Het is ook goed om te constateren dat gezinnen met vragen over
naar schoolgaan de weg goed weten te vinden."

Vragen over leerplicht en het naar schoolgaan kunnen rechtstreeks worden gesteld bij de leerplichtambtenaar via tel. 06 - 11736965 of bij de Kernpunten Welzijn Wonen Werk Zorg.