Toelichting cao-onderhandelingsresultaat CRV


Toelichting cao-onderhandelingsresultaat CRV

Geplaatst op 16 februari 2016
[IMG]

De afgelopen weken is er door de vakorganisaties, namens de leden, onderhandeld over een nieuwe cao voor de CRV-medewerkers. Na twee onderhandelingsronden is het de partijen aan de onderhandelingstafel gelukt een onderhandelingsresultaat te bereiken. Het volledige onderhandelingsresultaat is
inmiddels door CRV gecommuniceerd. Klik hier hier voor het onderhandelingsresultaat.

Dit resultaat willen wij nu aan de leden voorleggen maar voordat zij hun stem uitbrengen willen wij het onderhandelingsresultaat op de belangrijkste punten nog nader toelichten.

Toelichting onderhandelingsresultaat

Voor wat betreft de materiele afspraken in het onderhandelingsresultaat gaat het met name over loon, pensioenregeling monsternemers en de consignatievergoeding.
Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben de onderhandelingsdelegaties een mandaat van de brede kadergroep meegekregen; dat wil zeggen een `opdracht' aan welke vereisten de te maken afspraken moeten voldoen om te kunnen spreken van een principe-akkoord. Hierbij speelde de enquete uiteraard
ook een prominente rol.

* De gewenste loonsverhoging moet tenminste 1,5% zijn.
* Ook zou de pensioenregeling voor de monsternemers moeten worden afgesproken.
* De kosten van deze pensioenregeling bedragen 1% structureel. Wij hebben gesteld dat slechts de helft daarvan (0,5%) ten laste van het cao-overleg zou mogen komen; de andere helft komt voor rekening van CRV.

Wij wilden ook een algemene (en niet alleen voor IT) consignatievergoedingsregeling afspreken.
Wij hebben nu een loonsverhoging van 1,5% (1% + 0,5%) afgesproken, maar bij een looptijd van de cao van 15 maanden. Op 12 maanden-basis berekend komt dit neer op 1,2%. Ook is het zo dat de loonsverhogingen pas gedurende de cao-looptijd ingaan (1% op 1 juli 2016 en 0,5% op 1 maart 2017).
Tijdens de onderhandelingen bleek dat de loonsverhoging die CRV bereid was te bieden lager werd als deze eerder zou moeten ingaan. De vakorganisaties verkiezen echter een hogere loonsverhoging, die weliswaar later ingaat, boven een lagere verhoging die eerder ingaat.

Kortom, de waarde van het onderhandelingsresultaat (1,2% loon + 0,5% pensioen monsternemers) ligt iets onder hetgeen we wilden bereiken. Daardoor kunnen we niet spreken van een principe-akkoord. Maar met een afspraak over een goede verbetering van de consignatieregeling, zitten we niet ver af
van onze inzet.

Beoordeling onderhandelingsresultaat

Alles overwegende en conform het `oordeel' van de brede kadergroep van 11 februari jongstleden, zijn wij van mening dat het bereikte onderhandelingsresultaat acceptabel is. Uiteraard hadden we graag een nog wat betere loonafspraak gemaakt, maar dat zat er niet in. Daar staat tegenover dat we
blij zijn met de afspraken over de pensioenregeling voor de monsternemers, de consignatieregeling en dat er bij CRV echt werk gemaakt gaat worden met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Stemming

De leden hebben apart bericht ontvangen om te stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

De enquete

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om de leden en niet leden te bedanken voor het in grote getale invullen van onze cao-enquete. De antwoorden op de vragen waren voor ons zeer nuttig en gaven een goed beeld en inzicht in bijvoorbeeld de gewenste loonsverhoging, maar geven ook een goed
beeld van wat er leeft binnen de organisatie ten aanzien van andere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Overigens zat er tussen de antwoorden van leden en niet-leden nauwelijks verschil. Op niet al te lange termijn zullen wij de samenvatting van de uitkomsten van de open vragen van de
enquete communiceren en ook over de mogelijke vervolgstappen die door ons, de OR en/of de werkgever op basis van de enquete gezet zouden kunnen (moeten?) worden.

Tenslotte willen we melden dat er nog voorlichting aan de monsternemers zal worden gegeven over de BPL-pensioenregeling die per 1 januari 2016 van toepassing zal zijn. En ten aanzien van het 3^e ww-jaar is een vergelijkbare/gelijkwaardige tekst overeengekomen als in de vorige cao.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen per e-mail met Jan Admiraal of via telefoonnummer 06-5252 2048

Jan Admiraal
Sr. belangenbehartiger

Informatie

Sectoren: Dienstverlening
Geplaatst in: Actueel Nieuws