Naleven Drank- en Horecawet nog niet vanzelfsprekend


16-02-2016

De naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol blijkt (landelijk) voor ondernemers, jongeren en ouders nog niet vanzelfsprekend. De handhavingsgegevens van de gemeente Utrecht over het afgelopen jaar bevestigen dit. 41% van de 155 gecontroleerde bedrijven (34 supermarkten, 33
slijterijen, 4 sportverenigingen en 84 horecagelegenheden) hield zich aan de regels. De verschillen in naleving tussen de verschillende branches zijn groot. Supermarkten en slijterijen doen het beter dan de horeca.

De Drank- en Horecawet (DHW) bepaalt dat er geen alcohol verkocht mag worden, zonder dat de verkoper vooraf, heeft vastgesteld dat de koper 18 jaar of ouder is. Bij de gecontroleerde supermarkten en slijterijen werd in respectievelijk 35% en 36% van de bezoeken niet om een identiteitsbewijs
gevraagd. Bij de horeca was dit 77%. In totaal heeft de gemeente 76 waarschuwingen uitgedeeld, 15 bestuurlijke boetes opgelegd en 64 complimenten uitgedeeld. Daarnaast is ook een aantal boetes uitgedeeld aan jongeren in het bezit van alcohol in de openbare ruimte. Bij de controles heeft de
gemeente gebruik gemaakt van (meerderjarige) mysteryshoppers.

Bevorderen gezonde leefstijl
Naleving van de leeftijdsgrenzen past in de ambitie van het college van B&W om samen met partijen in de stad te bouwen aan een gezonde toekomst. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is extra schadelijk voor hun gezondheid. Om een gezonde leefstijl van deze jongeren te bevorderen is
naast handhaving van regels ook inzet op preventie van belang. Daarvoor werkt de gemeenste samen met allerlei partijen in de stad zoals sportverenigingen, studentenverenigingen, horeca, supermarkten en slijterijen.

Meerjarig nalevingsonderzoek
De gemeente laat een meerjarig onderzoek doen naar de naleving van de leeftijdsgrenzen, doortappen in de horeca en weder verstrekking (het doorgeven van alcoholhoudende drank door meerderjarig persoon aan minderjarig persoon). Ook vindt een onderzoek plaats onder jongeren, verstrekkers en
ouders naar oorzaken van het niet naleven van de leeftijdsgrenzen.

Verbeteren naleving
Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de handhavingsacties gaat de gemeente in gesprek met vertegenwoordigers van de horeca, sportverenigingen, slijterijen en supermarkten om de naleving van de DHW verder te verbeteren. De gegevens worden ook gebruikt voor de evaluatie van de Drank-
en Horecawet, die dit jaar uitgevoerd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat in een reactie weten: "Wij gaan samen met de gemeente werken aan verbetering van de nalevingscijfers. Deze uitkomst betekent dat wij onze inzet zullen
vergroten om de ondernemers en personeel te informeren over de verplichting van een ID-check. Samenwerken om de cultuuromslag te bewerkstelligen is dan ook een belangrijk speerpunt voor KHN Utrecht. KHN vindt bovendien dat streng moet worden opgetreden tegen minderjarige jongeren met alcohol
in hun bezit."