Uiterlijk 1 maart stellen basisscholen de schooladviezen vast


16-02-2016
Onderwijsinhoud en -opbrengsten

Basisscholen geven voor 1 maart alle leerlingen in groep 8 een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies. Dit advies komt onder de professionele verantwoordelijkheid van de leraren, intern begeleiders en schoolleiding tot stand. De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het
schooladvies te onderbouwen. Basisscholen doen er goed aan om transparant te zijn over de wijze waarop zij tot een schooladvies komen. Dat komt de kwaliteit van en het vertrouwen in het basisschooladvies ten goede.

Sinds vorig jaar heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht; het is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld
vmbo-tl/havo) advies geven. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn sinds vorig jaar niet meer toegestaan.

De leerlingen in groep 8 doen later in het jaar (tussen half april en half mei) een eindtoets. De score op deze toets is aanvullend op het schooladvies en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. In de meeste gevallen zal het resultaat op de eindtoets een bevestiging zijn
van het basisschooladvies. Maar als de score op de eindtoets hoger is dan het basisschooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen.

Nieuwe regelgeving

De veranderingen in de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zijn het gevolg van de Wet Eindtoetsing PO, die sinds vorig schooljaar van kracht is. Meer informatie over de regels rond het schooladvies, de verplichte eindtoets en de toelating tot het
voortgezet onderwijs zijn te vinden op de website vanponaarvo.nl

Laatst gewijzigd:
dinsdag 16 februari 2016

Links bij dit nieuwsitem

* Nieuwe regelgeving overgang groep 8 naar brugklas